link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Zondag van het Woord van God

Zondag 24 januari

gepubliceerd: woensdag, 20 januari 2021
Handreiking bij de Zondag van het Woord van God

Paus Fran­cis­cus heeft in 2019 een zon­dag van het Woord van God inge­steld. Die zon­dag is de derde zon­dag door het jaar. Dit jaar valt deze zon­dag op 24 januari 2021, maar de paus onder­streept dat de aan­dacht voor de Schrift zich niet mag beperken tot die ene zon­dag. Het is bedoeld als aanzet om zoveel moge­lijk de Bijbel ter hand te nemen.

Hand­rei­king

De pau­se­lijke Raad voor de Be­vor­de­ring van de Nieuwe Evangeli­sa­tie, van de Con­gre­ga­tie voor de God­de­lijke Eredienst en de Discipline van de Sacra­menten en van de Katho­lie­ke Bijbel­stich­ting hebben een mooie bro­chu­re van 36 bladzij­den samen­ge­steld. Ze kan helpen om in het gezin, thuis of in een kleine groep de Schrift te lezen, zich erop te be­zin­nen en er mee te bid­den en te leven.

Speciale aan­dacht en eerbied in de li­tur­gie

Het verdient aanbeveling dat zij die in de eucha­ris­tie of andere vie­ring uit de Schrift lezen zich daar op bij­zon­dere wijze op voor­be­rei­den door zich in de Schrift te ver­die­pen. Door samen ook de inlei­ding op het lec­tio­na­rium te lezen en te bestu­de­ren, ont­staat er meer inzicht in het dienst­werk van de lector en lectrice in de li­tur­gie.

In het bij­zon­der op de Zondag van het Woord van God kan het Evangeliarium op een fees­te­lij­ke manier wor­den binnen­ge­dragen door de diaken als die er is of de cele­brant. Tijdens de homilie kan op bij­zon­dere wijze wor­den stil­ge­staan bij de rol van de Schrift in de li­tur­gie, en vooral bij de rol ervan in het leven van elke gelo­vi­ge. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl