link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pausboodschap Veertigdagentijd

Vasten, bidden en geven voorwaarde voor onze bekering

gepubliceerd: dinsdag, 16 februari 2021
Pausboodschap Veertigdagentijd
(foto: Norberto Chavez-Tapia)

In zijn bood­schap voor de Veer­tig­da­gen­tijd schrijft paus Fran­cis­cus over geloof, hoop en liefde in deze periode van vasten, gebed en aalmoezen.

“Het geloof roept ons op de Waar­heid te ont­van­gen en er voor God en al onze broe­ders en zusters getuigen van te wor­den”, aldus de paus. “In deze Veer­tig­da­gen­tijd betekent het ont­van­gen en beleven van de waar­heid die zich in Christus geopen­baard heeft, vóór alles het openen van onze harten voor Gods Woord, dat aan ons door de Kerk van gene­ra­tie op gene­ra­tie wordt doorge­ge­ven.”

Hoop maakt het moge­lijk onze levens­tocht voort te zetten, aldus de paus. “Hopen, met Hem en dankzij Hem, betekent geloven dat de ge­schie­de­nis niet ein­digt met onze fouten, ons geweld, onze onrecht­vaar­dig­heid en de zonde die de Liefde kruisigt. Het betekent ver­ge­ving van de Vader ont­van­gen uit zijn open Hart.”

De liefde is de hoogste uitdruk­king van ons geloof en onze hoop. Paus Fran­cis­cus: “De liefde verheugt zich, wanneer zij de ander ziet groeien. Daarom lijdt zij, wanneer de ander in nood is: alleen, ziek, dakloos, veracht, behoef­tig. De liefde is het elan van het hart dat ons uit ons zelf doet tre­den en ban­den van samen delen en ge­meen­schap schept. ‘Sociale liefde’ maakt het moge­lijk te komen tot een bescha­ving van liefde waartoe wij ons allen ge­roe­pen kunnen voelen.”

In zijn bood­schap voor de Veer­tig­da­gen­tijd vraagt paus Fran­cis­cus om op weg naar Pasen Jezus in her­in­ne­ring te hou­den, die “zich heeft verne­derd, ge­hoor­zaam werd tot de dood, tot de dood aan een kruis” (Filippenzen 2, 8). “In deze tijd van beke­ring hernieuwen wij ons geloof, putten wij het ‘levende water’ van de hoop en ont­van­gen wij met een open hart de liefde van God, die ons veran­dert in broe­ders en zusters in Christus”, zegt de paus. Hij noemt vasten, bid­den en geven “een voor­waarde voor en de uitdruk­king van onze beke­ring” in de Veer­tig­da­gen­tijd.

(over­ge­no­men van rkkerk.nl) 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl