link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Drie fases naar bisschoppensynode 2023

Vernieuwd synodaal proces

gepubliceerd: vrijdag, 28 mei 2021

Het Vati­caan heeft vrij­dag 21 mei de route bekendgemaakt naar de volgende algemene bis­schop­pen­synode. Deze staat gepland in ok­to­ber 2023 en heeft als thema “Voor een synodale Kerk: communio, par­ti­ci­pa­tie, missie”. De weg ernaartoe wordt geschetst in drie fases.

Fase 1 - Bis­dom­men

De eerste fase speelt zich af in de bis­dom­men, de par­ti­cu­liere Kerken (ok­to­ber 2021 tot april 2022). Het Vati­caan komt hier­voor later dit jaar met meer in­for­ma­tie. Die zal bestaan uit een voor­be­rei­dings­do­cu­ment en een vragen­lijst voor alle bis­dom­men en hun gele­dingen. De bis­dom­men wor­den gevraagd om een pre-synodale bij­een­komst te hou­den en deze fase van luis­te­ren af te ron­den middels een ver­slag. De vragen­lijst die naar de bis­dom­men gaat zal overigens ook wor­den verstuurd aan onder meer de Romeinse curie, de oversten van reli­gi­euze ordes en inter­na­tio­nale leken­be­we­gingen.

Fase 2 - Continenten

De tweede fase (sep­tem­ber 2022 tot maart 2023) bestaat uit overleg van de Kerk in de vijf continenten. Bij deze pre-synodale bij­een­komst per wereld­deel wordt be­spro­ken wat uit de bis­dom­men is ont­van­gen in de context van elk continent.

Fase 3 - Instru­mentum Laboris

De re­sul­taten van deze twee eerste fases wor­den ver­werkt in het zogeheten “instru­mentum laboris” (werkinstru­ment) voor de derde fase. Dat is de fase van de uit­ein­delijke bis­schop­pen­synode zoals die in ok­to­ber 2023 in Rome plaats­vindt.

Startschot

In het weekend van 9 en 10 ok­to­ber 2021 geeft paus Fran­cis­cus het startschot voor de eerste dio­ce­sane fase. Dat zal zijn met een ope­ningssessie, gebed en een Eucha­ris­tie­vie­ring. De dio­ce­sane bis­schop­pen wor­den ver­zocht om dit­zelfde te doen op zon­dag 17 ok­to­ber 2021.

Video 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl