link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Extra Actie Kerkbalans

Wederopbouw in tijd van versoepeling

gepubliceerd: woensdag, 2 juni 2021

In de afgelopen corona­tijd hebben kerken op inventieve wijze invulling gegeven aan samen kerk­zijn. Creatieve en digitale oplos­singen voor vie­rin­gen en ‘omzien naar elkaar’ heeft fi­nan­cieel veel van kerken gevraagd. Met ver­soe­pe­lingen van de corona­maat­re­ge­len in zicht, start Actie Kerk­ba­lans een extra actie om pa­ro­chies te helpen weer op te bouwen onder het motto ‘Houd elkaar vast’.

Veer­kracht en creativi­teit

“Het omzien naar elkaar is onder kerk­gan­gers een van de be­lang­rijk­ste waarde van kerk-zijn”, zegt Anna Kruse, woord­voer­der van Actie Kerk­ba­lans. “Onze pa­ro­chies en ge­meen­ten hebben ongekende veer­kracht en creativi­teit laten zien om die waarde ook op afstand invulling te geven. Op allerlei manieren is contact gezocht met kerk­le­den om hen pas­to­raal en waar nodig diaco­naal te steunen in de crisis­tijd.”

Extra kosten

Creatieve en digitale vormen van kerk-zijn brachten extra kosten met zich mee, die pa­ro­chies zon­der aarzelen voor hun reke­ning namen. Tege­lijk kwam er bijna an­der­half jaar lang juist min­der geld binnen omdat er niet ge­col­lec­teerd kon wor­den tij­dens vie­rin­gen. Daarbij vielen ook in­kom­sten uit bij­voor­beeld zaalverhuur weg. Daarom onder­steunt Actie Kerk­ba­lans vanaf 1 juni 2021 de kerk­ge­meen­schap met een extra fondsen­wer­vingsactie. Onder het thema ‘Houd elkaar vast’ wor­den kerk­le­den gevraagd een extra bijdrage te geven voor hun eigen plaat­se­lijke kerk. Met deze fi­nan­ciële steun kunnen kerken de on­der­lin­ge nabij­heid invulling blijven geven.

Com­mu­ni­ca­tiepakket

Actie Kerk­ba­lans biedt kerken een com­mu­ni­ca­tiepakket met kant-en-klare ma­te­ri­alen waar­mee zij leden kunnen bena­de­ren met het verzoek om een bijdrage. Denk bij­voor­beeld aan berichten voor web­si­tes, kerk­bla­den, social media en online vie­rin­gen. Anna Kruse: “We willen pa­ro­chies en ge­meen­ten het hiermee zo mak­ke­lijk moge­lijk maken. We hopen dat kerk­le­den royaal gaan bijdragen zodat kerk­ge­meen­schappen hun leden vast kunnen blijven hou­den, de fi­nan­ciële achterstand inlopen en weer op volle kracht vooruit kunnen.”

Meer in­for­ma­tie

 

Extra Actie Kerkbalans 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl