link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nationale bedevaart Brielle

Vier mee via livestream

gepubliceerd: donderdag, 3 juni 2021
Nationale Bedevaart Brielle
Gebedskaart Nationale Bedevaart Brielle

De Nationale Bede­vaart Brielle vindt dit jaar plaats op zater­dag 10 juli. Omdat er toch nog altijd beper­kingen zijn van­wege de corona­pan­de­mie wordt de vie­ring vanaf 11.00 uur op in­ter­net uitgezon­den als live­stream.

Mar­te­la­ren van Gorcum

De bede­vaarts­kerk in Brielle is gebouwd op de plaats waar de Mar­te­la­ren van Gorcum op 9 juli 1572 wer­den vermoord om hun geloof in de eucha­ris­tie en hun trouw aan de paus. Door hun geloof, door de kracht van hun gebed en door hun on­der­lin­ge steun kon­den ze stand­hou­den. Het hei­lig­dom van de Mar­te­la­ren van Gorcum is een plek om hen te blijven gedenken, te bid­den op hun voor­spraak en hun ge­tui­ge­nis te over­we­gen. Heel bij­zon­der wordt dat ook verbon­den met het lot van de mensen die in de hui­dige tijd om hun geloof in Christus wor­den ver­volgd.

Huis­ge­no­ten van God

Het thema van de Nationale Bede­vaart 2021, en het jaar­the­ma voor het hele bede­vaartseizoen, is: “Huis­ge­no­ten van God”. Het bede­vaarts­oord koos hier­voor in het verlengde van het Jaar van de Familie dat paus Fran­cis­cus voor 2021 afkon­digde. “Vanuit het Jaar van de Familie, staan we in het bede­vaarts­oord stil bij de familie van de Kerk. De ge­zin­nen vormen de huis­kerken, maar zij zijn verbon­den met andere leden van de Kerk; de Kerk we­reld­wijd, maar ook door de eeuwen heen”, legt de Bis­schop­pe­lijke Brielse Com­mis­sie uit. “We zijn ge­zins­le­den van de familie van de Kerk die samen­ko­men rond de Mar­te­la­ren die getuig­den van hun trouw. Mét hen zijn ook wij huis­ge­no­ten van God” (Efeziërs 2, 19-20).

Bede­vaartseizoen

De Bis­schop­pe­lijke Brielse Com­mis­sie coördineert in het bede­vaartseizoen een pro­gram­ma met weke­lijks meer­dere eucha­ris­tie­vie­ringen en rozen­krans­ge­bed op woens­da­gen. Daar­naast staan vrij­wil­li­gers klaar om bezoekers te verwel­ko­men tij­dens de open­stel­ling. Een bezoek aan het hei­lig­dom is moge­lijk met inachtne­ming van de corona­maat­re­ge­len. In 2020 bezochten min­der groepen de bede­vaarts­kerk, maar maakten veel mensen van de moge­lijk­heid gebruik om het hei­lig­dom te bezoeken voor per­soon­lijk gebed. De eucha­ris­tie­vie­ringen in het hei­lig­dom en andere ac­ti­vi­teiten zijn vermeld op de web­si­te van het hei­lig­dom van de Mar­te­la­ren van Gorcum. Heel bij­zon­der ook staat daar de uit­no­di­ging om lid te wor­den van de gebeds­kring van de Mar­te­la­ren van Gorcum.

Live­stream

Vier de Nationale Bede­vaart Brielle op zater­dag 10 juli vanaf 11.00 uur mee via de live­stream.

Huis­ge­no­ten van God

“Zo zijt gij dus geen vreem­de­lingen en ontheem­den meer, maar mede­bur­gers van de heiligen en huis­ge­no­ten van God, gebouwd op het fun­dament van de apos­te­len en profeten, terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is, die het hele bouw­werk in zijn voegen houdt.”

(Efeziërs 2, 19-20)

Video 150 jaar Bede­vaart Brielle 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl