link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pastoor van der Mee verlaat onze beide parochies

gepubliceerd: zondag, 20 juni 2021
Pastoor Van der Mee

Met ingang van 15 juli 2021 zal pastoor van der Mee voor een periode van twee jaar als pries­ter werk­zaam zijn in het bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den ten dienste van de missio­naire inzet van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg in het noor­den van ons land.

Pastoor Van der Mee blijft pries­ter van het bisdom Rotter­dam. Desge­vraagd heb ik hem met ver­trouwen vrij­ge­steld voor zijn nieuwe pas­to­rale en missio­naire taak als pries­ter. Als bisdom Rotter­dam zullen wij hem in zijn leven en werken onder­steunen, en graag wens ik pastoor Van der Mee Gods zegen toe bij de vervulling van zijn nieuwe pries­ter­lijke opdracht.

Dank

Na meer dan 30 jaar voor de pa­ro­chie Schoon­hoven en bijna 25 jaar voor de pa­ro­chie in Haas­trecht gezorgd te hebben, gaat u ons verlaten. Uw vertrek gaat ons zeer aan het hart, maar het is ons ook gegeven u zo lang hier gehad te mogen hebben.

Daar kunnen we alleen maar dank­baar voor zijn. Wat u voor velen betekend heeft is teveel om op te noemen. U heeft altijd gezorgd dat we in de pa­ro­chies de Eucha­ris­tie hebben kunnen vieren, zowel op zater­dag als op zon­dag en door de week. U heeft ons een grote liefde voor de kerk gegeven. De li­tur­gie was u heilig. U heeft zoveel zorg en aan­dacht besteed aan alle vie­rin­gen. Ook heeft een open­heid gehad voor de (gees­te­lij­ke) vernieu­wingen in de kerk. Voor onze ge­zin­nen heeft u een grote inzet laten zien. Met veel be­trok­ken­heid heeft u afscheid geno­men van onze dier­ba­ren.

Onze kerk­ge­bouwen staan er goed bij na ook ingrijpende res­tau­ra­ties. U heeft steeds voor voldoende fi­nan­ciële mid­de­len gezorgd. U hield niet op om de mensen (binnen en buiten de pa­ro­chie) te vragen bij te dragen. Wij staan er goed voor, zegt het bisdom!

U bent een motor geweest, een aanja­ger, een stimulator, (maar bovenal) een gees­te­lij­ke vader en onze broe­der in geloof. Wij gaan samen ver­der en al het goede willen we bewaren en in stand hou­den, met de inzet van allen die de kerk een warm hart toedragen, want ook de Krimpener­waard verdient een leven­dige pa­ro­chie. Namens veel pa­ro­chi­anen, vanuit het kerk­bestuur, se­cre­ta­rissen Giovanni Mores (Schoon­hoven) en Adriaan Houdijk (Haas­trecht) en onze secretarieel mede­werkster Monique Stouthart.

Dank u wel voor: Ontel­baar vele Eucha­ris­tie­vie­ringen, oecu­me­nische diensten, vie­rin­gen in zorgin­stel­lingen, ruim 700 doopjes, meer dan 200 hu­we­lij­ken en nog veel meer afscheids­vie­ringen, kin­der­clubjes Kom in de Kring en de Doorlopers, Kajos en Kelder­groep, Rock Solid, voor­be­rei­dingen op doop, huwe­lijk, communie en vormsel, film­avon­den, ver­zoe­nings­vie­ringen, kerk­bestuurs­ver­ga­de­ringen, huis­be­zoeken, verwel­ko­men van alle nieuwkomers, zie­ken­zal­vingen, catechese voor vol­was­se­nen, advents­vie­ringen, cursussen voor kin­der­wer­kers, ouders en echtparen, Mariage Course, gespreks­groepen, gezins­da­gen, gebeds­vie­ringen, res­tau­ra­tie- en bouw­ver­ga­de­ringen, vrij­wil­li­gers­avon­den, bede­vaarten naar Banneux en Lourdes, gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding en per­soon­lijke gesprekken, open­stel­ling van de kerk, zieken­com­mu­nie, etc. Wij wensen u Gods zegen en bid­den u alle goeds toe in het noor­den van het land!

Nog enkele open vragen

Met het aanstaande vertrek van pastoor van der Mee moet er veel gere­geld wor­den. Niet alles zal blijven zoals het was. Of alle Eucha­ris­tie­vie­ringen in het weekend en door de week blijven door­gaan is een be­lang­rijke vraag, want daar ont­moe­ten we elkaar als geloofs­ge­meen­schap.

Er wordt nu nog ge­spro­ken met de (tij­de­lijk) waar­ne­mend pastoor, die in eerste instantie voor de voortgang van onze pa­ro­chies zal zorgen. Er zal ook gekeken wor­den waar we daarna als pa­ro­chies bij zullen aan­slui­ten. Het bisdom Rotter­dam is immers geor­ga­ni­seerd in 24 clustereen­he­den.

Bestuur

Er zal nader invulling gegeven wor­den aan de uitbrei­ding van het bestuur. Meer­dere leden zijn aan het eind van hun termijn. Een aantal be­stuurs­le­den zal aan­blij­ven, be­lang­rijk voor de con­ti­nuï­teit. Nieuwe be­stuurs­le­den vanuit de pa­ro­chie zijn gevraagd en voor­ge­legd aan de bis­schop. De bis­schop zal waar­schijn­lijk ook mensen van buiten de pa­ro­chie aanstellen om ons als pa­ro­chie te helpen. Met een aantal onder­steunende werk­groepen, zoals de tuin­groep, de werk­groep voor het on­der­houd van de gebouwen en een contact­groep om zorg te hebben voor elkaar, kunnen zij aan de slag.

Er zal gekeken wor­den wie wat kan doen en hoe we als pa­ro­chie goed ver­der kunnen gaan. Dat alles zal in de ko­men­de weken ver­der uit­ge­werkt wor­den. Alle nadere in­for­ma­tie daar­om­trent vindt u steeds op onze site (www.barnabas­paro­chie.nl en www.bartholomeus­paro­chie.nl)

Afscheid nemen

Hoe kunnen we afscheid nemen? In deze tijd van (aflopende) corona­maat­re­ge­len zijn er nog enkele beper­kingen. Wij laten de pastoor niet zomaar gaan. In het weekend 3 en 4 juli willen we het afscheid nemen or­ga­ni­se­ren. Op zater­dag­avond doen we dat in Schoon­hoven na de avondmis van 17.30 uur. Bij goed weer in de pastorietuin en anders in ‘De Over­kant’. Op zon­dag 4 juli na de Eucha­ris­tie­vie­ring van 11.00 uur, nemen we afscheid in Haas­trecht. Bij goed weer in de pastorietuin en anders in ‘De Thuishaven’.

Het zal geen afscheids­re­cep­tie zijn met han­den geven en derge­lijke, maar een goed samen­zijn om elkaar te groeten.

Verhuizen

Na het afscheid zal de pastoor werk maken van zijn verhui­zing. Dat zal best wat tijd vragen, want hij heeft hier een groot deel van zijn leven liggen van meer dan 30 jaar met alles wat hij verzameld heeft. Zijn nieuwe taak in Gro­nin­gen zal medio au­gus­tus beginnen.

Nieuw adres

Het nieuwe adres in Gro­nin­gen wordt:

  • Ubbo Emmius­sin­gel 79
    9711 BG  Gro­nin­gen
Parochieblad Special - vertrek pastoor Van der Mee

Pa­ro­chie­blad Special

Een speciale editie van ons pa­ro­chie­blad gaat helemaal over het vertrek onze pastoor. Deze veel­kleu­rige editie met daarin opgeno­men de brief van Mgr. Van den Hende is als het goed is al bezorgd of zult u bin­nen­kort op uw deurmat vin­den. Hij is na­tuur­lijk ook digi­taal te bekijken op deze web­si­te. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl