link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nalatenschap kardinaal Simonis

Video op Katholiekleven.nl

gepubliceerd: vrijdag, 2 juli 2021

In sep­tem­ber 2020 overleed kar­di­naal Simonis. Bij­zon­dere voorwerpen uit zijn nalaten­schap zijn nu onder­ge­bracht in Museum Catha­rij­neconvent. Pia Verhoeven is erf­goedspecialist van dat museum. Zij ver­telt in een video op katho­liek­le­ven.nl over de staf die kar­di­naal Simonis op 39-jarige leef­tijd ont­ving bij zijn bis­schops­wij­ding in Rotter­dam, over zijn mijter en over de ring die hij ont­ving in Rome toen hij als aarts­bis­schop van Utrecht kar­di­naal werd in 1985.

“De voorwerpen, of ere­te­ke­nen, ver­wij­zen naar een formeel ambt van bis­schop en kar­di­naal”, ver­telt Pia Verhoeven (foto boven). Ze laat zien hoe de staf en ring verbon­den zijn met de ge­schie­de­nis van de Kerk in Neder­land, na het Tweede Vati­caans Concilie. Het zijn heel per­soon­lijke voorwerpen: “Ze komen ook heel dicht bij de mens achter het ambt. Immers de ring en de mijter wor­den toch op en aan het lichaam gedragen.”

Per­soon­lijk is ook de kelk van kar­di­naal Simonis. Daarop zijn de symbolen van de vier evan­ge­lis­ten aan­ge­bracht. Kar­di­naal Simonis ont­ving de kelk van zijn ouders toen hij pries­ter werd gewijd. Een sier­lijke inscriptie in de voet getuigt daar­van.

  

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl