link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Fietsbedevaart naar Brielle

gepubliceerd: vrijdag, 23 juli 2021

Dit jaren vieren de dominicanen we­reld­wijd dat de stichter van hun Orde der Predikers Sint Dominicus (±1170-1221) 800 jaar gele­den is overle­den. Ter gelegen­heid van dit jubileum­jaar or­ga­ni­se­ren de broe­ders dominicanen in Rotter­dam een fiets­bede­vaart. En wel op zon­dag 8 au­gus­tus, de feest­dag in de katho­lie­ke kerk waarop elk jaar Dominicus wordt her­dacht.

“Chris­te­nen zijn mensen van de weg”, zegt broe­der Michael-Dominique, “en dominicanen ook. Dominicus stuurde zijn broe­ders van het eerste uur er op uit de wereld in om te prediken. En dat doen we tot op de dag van vandaag. Dominicanen sluiten zich niet op in kloosters, maar ver­plaatsen zich. Ze zijn met en onder de mensen. Dat willen we met deze fiets­bede­vaart nog eens onder­stre­pen. En we nodigen ie­der­een uit met ons mee te fietsen!”

De hui­dige dominicanen in Rotter­dam kwamen in 2018 lopend aan in de stad na een pelgrims­tocht van zes dagen door Neder­land. “We willen zoiets weer doen, maar dan op kleinere schaal, en dit keer per fiets. We gaan vanuit Rotter­dam naar Brielle zo’n der­tig kilo­me­ter fietsen. Daar is een bede­vaarts­plek ter ere van de Mar­te­la­ren van Gorcum. Een van deze 19 mar­te­la­ren was do­mi­ni­caan Joannes van Keulen. Op 09 juli 1572 wer­den ze in Gorcum vermoord. Brielle is daar­mee een echte do­mi­ni­caanse bede­vaarts­plek”, zegt Michael-Dominique.

Pro­gram­ma

9.00 uur vertrek Rotter­dam vanaf het Stei­ger, Hang 18
13.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring in Brielle en lunch (wordt ver­zorgd)
14.30 uur Vertrek terug rich­ting Rotter­dam
18.00 uur Vespers in St. Dominicus­kerk (Het Stei­ger) in Rotter­dam

Meer info en aanmel­den

Ie­der­een is van harte uit­ge­no­digd om mee te fietsen en/of mee te vieren in Brielle (Eucha­ris­tie­vie­ring) of Rotter­dam (Vespers). Om de kosten van eten en drinken te dekken vragen we om een bijdrage van € 7,50 p.p. Meld je aan door een e-mailtje te sturen.

  

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl