link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuwe bestuursleden voor beide parochies

gepubliceerd: vrijdag, 13 augustus 2021
Nieuwe bestuursleden voor beide parochies

Per 15 juli 2021 is door bis­schop Van den Hende een nieuw pa­ro­chie­bestuur benoemd voor beide pa­ro­chies. Dat bestuur bestaat uit:

  • Pater Tiny Thomassen, waar­ne­mend pastoor en voor­zit­ter
  • Frank Marcus, vicevoor­zit­ter
  • Giovanni Mores, se­cre­ta­ris
  • Wil van der Paauw, pen­ning­mees­ter
  • Peter Penne­kamp, lid
  • Astrid van der Valk, lid

Dit betekent het afscheid van mevrouw Hamaker en de heren Hage­naars, Houdijk en Mimpen. Via deze weg zeggen we hen harte­lijk dank voor hun langdurige inzet als bestuurslid van onze pa­ro­chie­ge­meen­schappen. Zij zullen nog een blijk van waar­de­ring ont­van­gen. Tevens zijn hiermee de taken van de sinds juli 2019 actieve Matthijs Boeser onder dankzeg­ging beëindigd.

Giovanni Mores en Wil van der Paauw zijn reeds binnen de pa­ro­chies bekend, evenals pater Thomassen, die tij­de­lijk benoemd is. De andere drie be­stuurs­le­den, Astrid van der Valk, Peter Penne­kamp en Frank Marcus, zijn door het bisdom van elders aange­zocht, ten­ein­de de lokale bestuurs­kracht te ver­ster­ken. Bin­nen­kort stellen zij zich nader aan de pa­ro­chie­ge­meen­schappen voor.

Het pa­ro­chie­bestuur streeft ernaar om binnen afzien­ba­re tijd ook een aantal personen uit het Haas­trechtse in het bestuur op te nemen. Gezocht wordt met name naar kan­di­da­ten met kennis op het gebied van bouw­kun­dige/tech­nische zaken, PR & com­mu­ni­ca­tie en personeel/vrij­wil­li­gers. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl