link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Interkerkelijke avond bij vertrek pastoor Van der Mee

Woensdag 15 september - 20.00 uur - Kerk ‘De Hoeksteen’

gepubliceerd: dinsdag, 31 augustus 2021

Op woens­dag 15 sep­tem­ber om 20.00 uur in de kerk ‘De Hoeksteen’ te Schoon­hoven ver­zorgt pries­ter Pouw uit Utrecht een lezing over het alge­meen pries­ter­schap van de gelo­vi­gen, zoals dat naar voren komt bij Luther.

Door het doopsel delen wij in het leven van Christus, met zijn drie speciale gaven om te leven als koning, pries­ter en profeet. Er is eerst het alge­meen pries­ter­schap van alle gedoopten, naast het bij­zon­dere pries­ter­schap met het ambt in de kerk, dat een dienst­werk is voor alle gelo­vi­gen. Luther heeft daar in zijn tijd al sterk op gewezen. In de katho­lie­ke kerk heeft het 2e Vati­caans concilie daar alle aan­dacht voor gevraagd. Er is een roe­ping voor alle gedoopten. Hoe beleven wij ons christen­zijn in de kerk en in onze maat­schap­pij. Het is een on­der­werp dat nog steeds van belang is.

Het is mooi dat wij bij het vertrek van pastoor van der Mee in juli nog een keer samen­ko­men in oecu­me­nisch ver­band. Het is be­lang­rijk voor de een­heid van de kerk; deze ligt immers ook in ons gemeen­schap­pe­lijk doopsel!

De avond vindt plaats in de Hoeksteen en begint om 20.00 uur. Er is een ont­vangst met koffie en thee. Daarna is er drie kwar­tier een in­ter­ac­tie­ve inlei­ding door pries­ter Pouw, die een studie heeft gemaakt van dit thema. Dan is nog er gelegen­heid voor vragen. De avond wordt besloten met het drinken van een glaasje fris (voor wie nog wat wil nablijven).

In ver­band met de nog steeds gel­dende corona­maat­re­ge­len wordt men ver­zocht zich aan te mel­den bij de eigen kerk of via het se­cre­ta­riaat van de RK pa­ro­chie (info@bartolomeus­paro­chie.nl of tel: 06 - 20 221 977).

U bent van harte welkom.

Details

datum: woens­dag 15 sep­tem­ber 2021
tijd: vanaf 20.00 uur
locatie: Kerk ‘De Hoeksteen’, Albert Schweitzerlaan 2, Schoon­hoven
info: 06 - 20 221 977
info@bartolomeus­paro­chie.nl

  

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl