link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bestuursleden stellen zich voor

gepubliceerd: zondag, 12 september 2021

Frank Marcus: vicevoor­zit­ter

Frank Marcus

Zoals eer­der aan­ge­kon­digd stel ik me bij deze graag aan de beide pa­ro­chie­ge­meen­schappen voor.

Ik ben Frank Marcus (1956) en woon met mijn echt­ge­note sinds 1985 in Gouda. Wij zijn gezegend met drie kin­de­ren, twee zoons en een dochter, die alle drie inmiddels uit huis zijn. In ok­to­ber hopen wij voor het eerst groot­ou­ders te wor­den.

Ik ben na mijn middel­ba­re school in 1974 bij de Ko­nin­klij­ke Marine gaan werken en ben daar - minus een korte onderbre­king - in 2012 met leef­tijdsont­slag gegaan. In die tussen­tijd heb ik veel boeiende plaat­singen gehad, aan boord van schepen, bij het Korps mariniers, bij de diverse staven en in 2000/2001 in VN-ver­band, zeven maan­den in Eritrea/Ethiopië. Mijn laatste functie was directeur van het toen­ma­lige Veteranen­in­sti­tuut, welke functie ik tot juli 2016 zeven jaar heb mogen vervullen. In die tijd bezocht ik o.a. vele veteranen reünies, waar­on­der in Schoon­hoven.

Reeds tij­dens mijn werkzame periode vervulde ik diverse vrij­wil­li­gers­func­ties, o.a. bij de RK kerk in Gouda, het militair or­di­na­ri­aat en de Lions service­club. Nadien kwamen daar werk­zaam­he­den bij voor de Oorlogsgraven­stich­ting, diverse veteranen­orga­ni­sa­ties en de stich­ting Nationale Herden­king 15 au­gus­tus 1945.

Sinds 2017 ben ik vicevoor­zit­ter van de pa­ro­chie Sint Jan de Doper en mede op basis van die erva­ring heeft het bisdom mij ver­zocht dezelfde functie in uw bei­der pa­ro­chies te gaan vervullen, Overigens niet met het voorop­ge­zette doel op korte termijn de drie pa­ro­chies in elkaar te schuiven, dat wil ik be­na­druk­ken. Mijn doel­stel­ling is vooral om lokaal goed bestuur te creëren, dat goed in staat is om de belangen van beide pa­ro­chie­ge­meen­schappen adequaat te behar­tigen. U maakt een turbulente periode door van­wege het vertrek van pastoor Van der Mee na een veel­ja­rig dienst­ver­band. Ik zie dat beide pa­ro­chies be­schik­ken over veel vrij­wil­li­gers en ik wil samen met de andere be­stuurs­le­den kijken hoe we de talenten van die vrij­wil­li­gers zo goed moge­lijk kunnen gaan inzetten. Ik heb gezien dat uw pastoor in vrijwel alles de spil van de pa­ro­chie was. Dat is in de nieuwe situatie niet meer moge­lijk - maar ook in het Goudse hebben we geleerd dat vrij­wil­li­gers veel werk van het pas­to­raal team uit han­den kunnen nemen, zon­der dat de dienst­ver­le­ning vanuit de pas­to­raal in het gedrang komt. Samen met u wil het hui­dige bestuur daar naartoe werken, met als toppriori­teit om ook uit het Haas­trechtse pa­ro­chie­be­stuurs­le­den te werven.

U beschikt over twee prach­tige kerk­ge­bouwen, alwaar ik reeds een paar keer de eucha­ris­tie­vie­ring heb mogen bijwonen. Ik zie uit naar de samen­wer­king, met eigen­lijk als doel mijn eigen functie op termijn te kunnen overdragen aan een vrij­wil­li­ger uit uw gele­de­ren. Tot die tijd kunt u altijd een beroep op mij doen. Ik ben te bereiken via fjmarcus56@gmail.com

Met vrien­de­lijke groet,

Astrid van der Valk: lid

Astrid van der Valk

Graag stel ook ik mij aan u voor. Ik ben Astrid van der Valk (65) en woon sinds eind 2013 weer in mijn geboorte­plaats Katwijk. Als dochter van een tuin­der/ bloembollenkweker werd hard werken en je inzetten voor je omge­ving me meege­ge­ven. Ook het sti­mu­leren van leren en stu­de­ren hoorde daarbij, omdat mijn ouders zelf die kans niet had­den gehad. Zo volgde ik naast mijn werk de avondstudie bedrijfs­eco­no­mie aan de Erasmus Uni­ver­si­teit. Vanaf 1977 gaf ik vele jaren in het be­drijfs­le­ven lei­ding aan inter­na­tio­nale teams en fi­nan­ciële processen, waarbij je met mede­wer­kers samen­werkt met ver­schil­lende ach­ter­gron­den. Voor het grootste gedeelte van mijn werkzame leven was ik actief voor dat bedrijf uit de licht­stad en wel op diverse locaties in Neder­land zo ook in Boston voor enige jaren. Sinds 2014 ben ik zelf­stan­dig fi­nan­cieel consultant en momenteel werk­zaam als toe­zichth­ou­der in de ouderen­zorg en versla­vings­zorg, en com­mis­sa­ris bij een familietransport­bedrijf.

Op ker­ke­lijk en pa­ro­chieel gebied verricht ik met veel liefde en be­trok­ken­heid een scala aan vrij­wil­li­gerstaken. Toen per 1 januari 2012 de pa­ro­chies in Katwijk, Oegst­geest, Wasse­naar en Voorschoten fuseer­den tot een nieuwe pa­ro­chie H. Au­gus­ti­nus, vervulde ik acht jaar de rol van vicevoor­zit­ter in het pa­ro­chie­bestuur. In de pa­ro­chiekern H. Joannes de Doper te Katwijk ben ik actief in diverse werk­groepen: li­tur­gisch overleg, actie kerk­ba­lans, coördinator collectanten/digitale GivT-app, beamer­team en eve­ne­menten­com­mis­sie. Als lid van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeru­za­lem organiseer ik pelgrimages o.a. recent naar Dokkum en in ok­to­ber naar Assisi, ook ter ver­die­ping van het geloof.

Sinds 2015 ben ik benoemd als lid van de Raad van Eco­no­mische Aangelegen­he­den (REA) van het bisdom Rotter­dam, het adviesor­gaan voor onze bis­schop over tal van fi­nan­ciële zaken.

Van­wege mijn hier­voor genoemde brede erva­ring en des­kun­dig­heid heeft het bisdom mij gevraagd om mijn expertise in te zetten voor de pa­ro­chies H. Bar­tho­lo­meus te Schoon­hoven en St. Barnabas te Haas­trecht, om de lokale bestuurs­kracht te ver­ster­ken. Ik heb er eerst goed over nage­dacht, want ‘buiten­staan­ders’ in een pa­ro­chie­bestuur is niet mijn ideale beeld van een pa­ro­chie­bestuur. Aan het verzoek wil ik graag gehoor geven, om mijn talenten in te zetten voor deze pa­ro­chies, want erva­ring met elkaar delen is kennis vermenig­vul­digen! Ik zie mijn opdracht om dienst­baar te zijn aan de lokale geloofs­ge­meen­schappen, en vooral te helpen bij het struc­tu­reren van processen om deze toe­komstbesten­dig te maken, met (nieuwe) vrij­wil­li­gers die graag willen samen­wer­ken. Als voor­beeld noem ik een be­lang­rijk proces als de actie kerk­ba­lans, essentieel om pa­ro­chies fi­nan­cieel vitaal te hou­den. Ik hoop van harte dat er pa­ro­chi­anen zijn die zich hier­voor (blijvend) willen inzetten. Als je het met elkaar doet is het leuk werk!

Wil van der Paauw: pen­ning­mees­ter

Wil van der Paauw

Op verzoek stel ik mij hierbij voor. Ik ben alleenstaand, woon in Schoon­hoven en inmiddels ben ik al bijna zes jaar pen­ning­mees­ter van beide pa­ro­chies. Na mijn middel­ba­re school wilde ik naar Lucia Rotter­dam, maar in die tijd was er een groot overschot aan kleuterleidsters en moest je toela­tings­exa­men doen, waar ik welis­waar terecht voor ben afgewezen.

Bij veel pa­ro­chi­anen in Schoon­hoven ben ik bekend, temeer daar ik vanaf 1 au­gus­tus 1967 gewerkt heb bij accountants­kantoor Van Os van den Abeelen. Na het over­lij­den van mijn werk­ge­ver zijn wij op 1 april 1991 over­ge­no­men en heb ik tot 1 januari 1997, de tweede overname, nog in Schoon­hoven gewerkt. Op de laatst genoemde datum werd de nieuwe werk­plek bij Lodder in Nieuwegein. Drie maan­den voor mijn 40-jarig dienst­ver­band werd Ik bena­derd door Syncount Accountants in Bodegraven en daar heb ik de laatste acht jaren gewerkt.

Daarna stond de pastoor voor de deur en vroeg of ik de admi­ni­stra­tie van beide pa­ro­chies wilde doen. Eén van mijn vrien­din­nen, die mij ook altijd trouw assis­teert, adviseerde mij om het maar te gaan doen.

Peter Penne­kamp: lid

Peter Pennekamp

Net als de andere be­stuurs­le­den zal ik mij voor­stel­len.

In ok­to­ber hoop ik zeven­tig te wor­den. Inmiddels ben ik vijfen­veer­tig jaar getrouwd met Tineke, die se­cre­ta­ris is van de Goudse Raad van Kerken. Wij wonen inmiddels veer­tig jaar in Gouda , hebben twee dochters en drie klein­kin­de­ren.

In 1951 ben ik in hartje Am­ster­dam geboren en na mijn jeugd in Nieuw-West heb ik aan de Vrije Uni­ver­si­teit aldaar politico­lo­gie en rechten gestuurd. Na mijn mili­tai­re dienstplicht heb ik eerst gewerkt bij de Inspectie der Rijksfi­nan­ciën, veel jaren op het ministerie van VWS waar mijn laatste functie Directeur-generaal wel­zijn was en daarna op allerlei andere terreinen o.a. als Inspecteur-generaal Werk en Inkomen . Ik ver­zorg nog steeds trai­ningen voor collegae o.a. op het gebied van toe­zicht en strate­gisch onderhan­de­len.

Inmiddels ont­vang ik al verschei­dene jaren pensioen en ben ik nog steeds op allerlei terreinen actief. Het is een voor­recht om mij in te zetten voor allerlei organi­sa­ties. Om enkele te noemen: de St. Jan de Doper pa­ro­chie in Gouda e.o., een middelgroot goede doelen fonds voor cultuur en wel­zijn, het Prinses Maxima Centrum, een stich­ting voor kunstui­tingen door mensen met een beper­king en een nood­fonds.

Ker­ke­lijk was ik in Am­ster­dam lid van het jongens­koor en eind jaren tach­tig pen­ning­mees­ter van de Interparochiële Vereni­ging van de stad Gouda. In 2010 ben ik gevraagd als onaf­han­ke­lijke pen­ning­mees­ter van onze nieuw ontstane fusie­paro­chie. Vanuit die rol mag ik nu met Frank Marcus de pa­ro­chie mee vorm geven. Wij doen dit vanuit de filo­so­fie dat de kern van de ge­za­men­lijke geloofsuit­oefe­ning op locatie plaats­vindt en dat daar de ac­ti­vi­teiten vorm en inhoud dienen te krijgen, maar ook de mid­de­len ingezameld moeten wor­den en het on­der­houd van de gebouwen plaats vindt. Het pa­ro­chie­bestuur facili­teert en onder­steunt daar­naast het pas­to­raal team. Tege­lijker­tijd zijn wij werk­ge­ver en aanspreek­punt voor vele zaken en het bisdom.

Mijn ge­loofs­le­ven krijgt ook vorm door de ac­ti­vi­teiten van de Ridders van het H. Graf van Jeru­za­lem.

Het bisdom heeft mij bena­derd om het bestuurs­lid­maat­schap van de twee pa­ro­chies in onze buurt­ge­meen­tes te vervullen. Ik heb daarin bewilligd vanuit de over­tui­ging dat we met onze talenten anderen kunnen helpen en ge­za­men­lijk in het bestuur in goede harmonie de toe­komst voor de locaties Haas­trecht en Schoon­hoven nieuw per­spec­tief kunnen bie­den. De eerste erva­ringen en ont­moe­tingen geven mij ver­trouwen in de moge­lijk­he­den. Maar die toe­komst hangt in de eerste plaats af van de lokale inzet en energie. Ik reken daarbij op u en vindt daarbij een open hou­ding essentieel. Zit u iets dwars, spreek het uit en denk mee. Zo geven wij samen het Kerk zijn inhoud en vorm.

Giovanni Mores: se­cre­ta­ris

Giovanni Mores

Ik ben Giovanni Mores en ik ben 31 jaar oud. In 2013 ben ik getrouwd met Marta, we hebben vijf kin­de­ren en wij wonen sinds ons huwe­lijk in Bergambacht. Ik ben van Ita­li­aanse komaf maar in Neder­land geboren en getogen. Toen ik acht was zijn wij in Schoon­hoven komen wonen en velen kennen mij wellicht van gezicht. Van mis­die­naar als kind tot de doopsels van mijn kin­de­ren en alles wat daartussen heeft plaats­ge­von­den, heb ik hier in de Pa­ro­chie van Schoon­hoven beleefd. Na de middel­ba­re school ben ik werktuig­bouwkunde gaan stu­de­ren aan de TU in Delft. Na mijn studie heb ik eerst een jaar beweeg­ba­re bruggen ont­wor­pen, daarna zeven jaar machines voor offshore schepen en sinds vorig jaar werk ik bij Otolift in Bergambacht.

Begin 2019 is mij gevraagd om se­cre­ta­ris te wor­den voor de pa­ro­chie in Schoon­hoven en dit heb ik altijd met veel plezier gedaan. In juli heeft het bisdom mij gevraagd om ook se­cre­ta­ris voor de pa­ro­chie in Haas­trecht te wor­den, samen met de nieuwe be­stuurs­le­den. In deze tij­den van grote ver­an­de­ringen voor de pa­ro­chies, hoop ik dat de pa­ro­chies snel naar een ‘nieuw normaal’ kunnen. Samen met de overige be­stuurs­le­den en met de vele vrij­wil­li­gers hoop ik mijn steentje hierin bij te kunnen dragen. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl