link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Voorbereidingsdocumenten bisschoppensynode

gepubliceerd: woensdag, 15 september 2021

Op dins­dag 7 sep­tem­ber ont­vingen de Neder­landse bis­schop­pen de do­cu­menten ter voor­be­rei­ding op de bis­schop­pen­synode ‘Voor een synodale Kerk: communie, par­ti­ci­pa­tie, missie’ (2023). Het Voor­be­rei­dings­do­cu­ment en het Vademecum wer­den direct ook online ge­pu­bli­ceerd op de Vati­caanse web­si­te synod.va.

Beide uit Rome ont­van­gen do­cu­menten zullen eerst wor­den be­spro­ken in de ver­ga­de­ring van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. Op weg naar de bis­schop­pen­synode in Rome speelt de eerste fase zich af in de bis­dom­men van ok­to­ber 2021 tot april 2022.

Het Vademecum, een hand­boek voor de bis­dom­men, opent met het gebed ‘Adsumus Sancte Spiritus’ (‘Wij staan voor U, Heilige Geest’). Het is het gebed waar­mee elke sessie van het Tweede Vati­caans Concilie (1962-1965) begon. Daar­mee wordt de dio­ce­sane fase na­druk­ke­lijk in het kader van gebed om de Heilige Geest geplaatst.

Het Voor­be­rei­dings­do­cu­ment geeft ach­ter­gron­den. Het bevat net als het Vademecum tien kern­the­ma’s met vragen die het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode aanreikt als uit­no­di­ging tot gesprek. De bis­schop­pen kunnen deze vragen bespreken in de dio­ce­sane gremia die er zijn en ook met spe­ci­fie­ke groepen. Niet alle thema’s hoeven aan bod te komen, geeft het Vademecum aan. De thema’s kunnen wor­den gekozen die het meest rele­vant zijn voor de lokale situatie. De tien kern­the­ma’s staan vanaf p. 21 in het Voor­be­rei­dings­do­cu­ment en vanaf p. 26 in het Vademecum.

Het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode is verant­woor­de­lijk voor de voor­be­rei­ding van de Algemene Bis­schop­pen­synode en publi­ceerde ook een logo. De do­cu­menten zullen helpen om de voor­be­rei­ding op deze synode in gang te zetten. De bis­schop­pen­synode in Rome wordt de Zestiende Gewone Algemene Ver­ga­de­ring van de Bis­schop­pen­synode.

Eerder al werd bekend gemaakt dat het voor­be­rei­dings­pro­ces op de synode in drie fases zal verlopen: via de bis­dom­men, naar een synodale ont­moe­ting op vijf continenten en dan de ver­ga­de­ring van bis­schop­pen uit de hele wereld in Rome.

Do­cu­menten 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl