link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pastoor Van Klaveren geïnstalleerd

gepubliceerd: zondag, 19 september 2021

In de Eucha­ris­tie­vie­ring op zater­dag­avond in de St. Barnabas­kerk te Haas­trecht, is ondanks de zeer recente afkon­diging, door veel pa­ro­chi­anen de in­stal­la­tie van pastoor Van Klaveren als pastoor van de pa­ro­chies van St. Barnabas te Haas­trecht en de H. Bar­tho­lo­meus te Schoon­hoven meegevierd. Voor deze plech­tige in­stal­la­tie was vica­ris-generaal Van Deelen van het bisdom aanwe­zig.

Er waren ver­te­gen­woor­digers van de lokale kerken, alsmede leden van het pas­to­raal team vanuit de pa­ro­chie Sint Jan de Doper, waar pastoor Van Klaveren als pastoor zijn taken zal blijven vervullen.

Vicevoor­zit­ter van het pa­ro­chie­bestuur, Frank Marcus, wenste pastoor Van Klaveren geluk met zijn benoe­ming in beide pa­ro­chies en dankte hem voor het feit dat hij op het verzoek van de bis­schop, om deze niet lichte taak op zich te nemen, posi­tief heeft gerea­geerd.

Tot pater Thomassen werd een dank­woord gericht. Ondanks zijn respectabele leef­tijd heeft hij volmon­dig JA gezegd toen hij door de bis­schop werd ver­zocht om in beide pa­ro­chies waar­ne­mend pastoor te wor­den. In de korte tijd dat hij waarnam, heeft hij veel pa­ro­chi­anen van dienst kunnen zijn, zowel door zijn bemoe­digende preken in de vie­rin­gen als via in­di­vi­dueel pas­to­raat.

In de toe­komst blijven beide pa­ro­chies en de klooster­ge­meen­schap van de passionisten met elkaar verbon­den, van­wege de assis­tentie van pater Hoogland in de pa­ro­chie St. Jan de Doper en ook omdat pater Thomassen nog een aantal malen zal terug­ko­men voor de vie­rin­gen.

Namens de pa­ro­chie­ge­meen­schap kreeg pater Thomassen van Felicia Felix als aan­denken een door haar vervaar­digd beeldje van St. Barnabas aan­ge­bo­den.

De leden van het pa­ro­chie­bestuur waren aanwe­zig en wer­den voor­ge­steld. Zij willen met de pa­ro­chi­anen zich inzetten om deze twee pa­ro­chies - ook met steun vanuit de pa­ro­chie St. Jan de Doper - vitaal en leven­dig te hou­den.

Na de vie­ring kon­den aanwe­zigen pastoor Van Klaveren achterin de kerk begroeten. Helaas was het gelet op de beperkte capaci­teit niet moge­lijk de aanwe­zigen voor een sa­men­komst uit te nodigen, maar die gelegen­heid is er op maan­dag 18 ok­to­ber bij het Feest van Maria ter Weghe. Dan is het vereni­gings­ge­bouw De Thuishaven ter beschik­king en is er meer ruimte en tijd om met elkaar kennis te maken.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl