link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bestrijding boktor in de kap van onze kerk

Brief aan alle parochianen van Haastrecht

gepubliceerd: donderdag, 20 november 2014

Beste pa­ro­chi­aan,

Wat was het mooi in onze kerk op de avond van vredes­zon­dag in sep­tem­ber. Zes koren uit Haas­trecht zongen liede­ren. Meer dan 200 mensen waren aanwe­zig. We willen dit om het jaar doen. Onze kerk leent zich daar goed voor. Ook het feest van Maria ter Weghe hebben we gevierd. De woor­den van de bis­schop waren: “Het was als kerst­mis, zo vol was de kerk, met alle gene­ra­ties.” Zo gaan we over ruim een maand Kerst­mis vieren. Dat allemaal in ons kerk­gebouw, waar we trots op mogen zijn.

Een kerk­ge­bouw vraagt wel on­der­houd. Er is een actieve aantas­ting door de hout­worm­kever en de huisboktor in diverse con­struc­tie­onder­de­len in de kap van de kerk. Daar­naast is er aantas­ting door schimmels. Het hout­werk is hierdoor plaat­se­lijk erns­tig verzwakt. De kap moet wor­den schoon­gemaakt en wor­den ingespoten. Aangetast hout­werk moet vernieuwd wor­den. Totale kos­ten: ruim 60.000 euro.

We hopen voor 30% van de kosten subsidie te krijgen. Er kan 40% uit onze reserve komen. Met deze brief en actie hopen we de overige 30% bijeen te brengen. Wij doen een beroep op alle inge­schreven paro­chianen. We vragen om een bijdra­ge van 25 euro, of 50 euro of zelfs 100 euro, naar draag­kracht. Wij willen toch allen ons kerk­gebouw in goede staat hou­den.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL10 RABO 0191 9790 74 ten name van RK Kerk H. Barnabas Haas­trecht. U kunt daarvoor bij­ge­slo­ten acceptgiro gebruiken.

Wij hebben een prach­tig kerk­ge­bouw centraal in Haast­recht. Laten we het goed in stand hou­den. Wij rekenen op u.

Harte­lijk bedankt!

Met een vrien­de­lijke groet
namens het kerk­bestuur,

Adriaan Houdijk,
verant­woor­de­lijk voor het on­der­houd van de gebouwen

P.S. Bedankt voor uw bijdrage voor de bestrij­ding van de boktor in onze kerkkap! 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl