link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuwsbrief betreffende Actie Kerkbalans

gepubliceerd: maandag, 10 januari 2022

Actie Kerkbalans 2022Van 15 t/m 31 januari 2022 zal de jaar­lijkse Actie Kerk­ba­lans gehou­den wor­den, die er dit jaar wat anders uit zal zien. We starten met een inluid­mo­ment waarbij de bezor­gers hun ma­te­ri­aal krijgen uit­gereikt en ver­vol­gens de feest­klok­ken zullen lui­den als aftrap van deze be­lang­rijke actie.

Het is ook een moment van elkaar ont­moe­ten en in­spi­ra­tie opdoen voor het slagen van de actie en om de bezor­gers een steuntje in de rug te geven. Zij brengen niet alleen door weer en wind het pa­ro­chie­blad en de brief voor de Actie Kerk­ba­lans bij u thuis; omdat we dit jaar met toezeg­gings­for­mu­lieren werken (zeer be­lang­rijk voor de fi­nan­ciële plan­ning van de pa­ro­chie), komen zij indien nodig de retourenvelop voor de pa­ro­chie ook ophalen.

U begrijpt dat dit inluiduurtje moge­lijk helaas geen doorgang kan vin­den door de corona­maat­re­ge­len. We wachten het af. Houd de web­si­te in de gaten!

Lopers door weer en wind

In totaal zijn er zo’n veer­tig bezor­gers, mensen die dit vaak al jaren achtereen doen en waar­van een behoor­lijk aantal ook al aar­dig op leef­tijd is, en tot de kwets­ba­re groep behoort als het om corona gaat. Nu heden ten dage com­mu­ni­ca­tie steeds meer digi­taal gebeurt, lijkt deze Corona-crisis dan ook een uitgelezen kans om de moge­lijk­heid te onder­zoeken om per e-mail de brief van de Actie Kerk­ba­lans 2022 te versturen en dat u, pa­ro­chi­anen, op een digitale manier uw kerkbijdrage Actie Kerk­ba­lans 2022 ken­baar kunt maken.

Actie Kerk­ba­lans ook bij ons op de digitale snelweg?

Actie Kerkbalans 2022Inmiddels hebben we alle personen van wie wij een e-mail­a­dres hebben gekregen, bena­derd met de vraag of men genegen is het kerkbijdrage­for­mu­lier 2022 digi­taal in te vullen en te retourneren. Daar zijn al zo’n 100 po­si­tie­ve reacties op geko­men. Daar zijn we reuze blij mee. Voor de bezor­gers betekent dit (hope­lijk) flink min­der brieven die rond­ge­bracht en op­ge­haald moeten wor­den, en dus ook veel min­der contact­mo­menten in deze Corona­tijd. En daar­naast is er ook nog het bij­ko­mende, niet onbe­lang­rijke voor­deel van bespa­ring op papier- en kopieer­kos­ten, wat bijdraagt aan een duurzame aarde.

Doet u mee?

U krijgt dit jaar een prach­tige Kerk­ba­lans fol­der in de bus waarbij een aantal pa­ro­chi­anen aan het woord komt. Ook pastoor Van Klaveren doet een oproep dat we het dienst­werk van de kerk alleen maar kunnen doen van wat we fi­nan­cieel met elkaar bij elkaar brengen. Doet u mee?! 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl