link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Actie Kerkbalans van start!

gepubliceerd: woensdag, 19 januari 2022
Actie Kerkbalans 2022

De begro­ting is gemaakt, gegevens verzameld, een mooie pa­ro­chiefol­der gemaakt, brieven ge­schre­ven en en­ve­lop­pen gevuld.

Deze week is de Actie Kerk­ba­lans van start gegaan! De bezor­gers zijn op pad gegaan. Alle pa­ro­chi­anen ont­van­gen bij het pa­ro­chie­blad een per­soon­lijk aan hen gerichte brief om mee te doen aan de Actie Kerk­ba­lans. Door het formulier in te vullen en in het retourenvelopje terug te bezorgen werkt u mee aan een soepel verloop van deze actie.

De pa­ro­chie heeft naast gebed en alle inzet van vrij­wil­li­gers ook fi­nan­ciële mid­de­len nodig om te kunnen vieren, te vormen/ver­die­pen, te kunnen omzien naar elkaar en van bete­ke­nis te kunnen zijn in de omge­ving. Bovendien is voor het on­der­houd van onze mooie (kerk)gebouwen geld nodig.

We ver­trouwen erop dat de pa­ro­chi­anen van vandaag de kerk van de toe­komst steunen!

U doet toch ook (weer) mee?

U kunt ook digi­taal meedoen! Mail naar:

In­for­ma­tie


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl