link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Versoepeling coronamaatregelen in de kerk

Met ingang van 26 januari 2022

gepubliceerd: woensdag, 26 januari 2022
Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
(foto: Ramon Mangold)

De Neder­lands bis­schop­pen hebben besloten om de corona­maat­re­ge­len voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelo­vi­gen dat aan een vie­ring kan deel­ne­men wordt weer bepaald door de grootte van het kerk­ge­bouw (zoge­noemde an­der­halve meter capaci­teit). Ook vie­rin­gen ’s avonds zijn weer moge­lijk.

Maximaal aantal

Het maximaal aantal aanwe­zigen bij een vie­ring is gelijk aan het aantal personen dat maximaal op an­der­halve meter van elkaar in de desbe­tref­fen­de kerk kan samen­ko­men. Vooraf reserveren blijft verplicht voor vie­rin­gen die naar ver­wach­ting bezocht zullen wor­den door meer personen dan de an­der­halve meter capaci­teit van het kerk­ge­bouw toelaat. Ge­za­men­lijk koffie­drin­ken na afloop van een vie­ring wordt nog dringend afgera­den.

Naast vie­rin­gen zijn - met inachtne­ming van alle basis­maat­re­ge­len - ook andere ker­ke­lijke bij­een­komsten, zoals catechese­bij­een­komsten en ver­ga­de­ringen ’s avonds tot 22.00 uur weer moge­lijk.

Reserveren niet lan­ger nodig

Omdat we weer meer deel­ne­mers aan de vie­rin­gen mogen verwel­ko­men, is reserveren op dit moment niet nodig.

Basis­maat­re­ge­len

De bis­schop­pen wijzen er na­druk­ke­lijk op dat alle basis­maat­re­ge­len op het gebied van ge­zond­heid blijven gel­den, dat wil zeggen thuis­blij­ven bij klachten, an­der­halve meter afstand hou­den, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij ver­plaat­singen door de kerk en in andere binnen­ruim­tes. De regels voor het veilig uitreiken en ont­van­gen van de heilige communie blijven even­eens gehand­haafd. Dat wil zeggen dat de communie behalve met het eucha­ris­tisch pincet ook met de vooraf gereinigde hand kan wor­den uit­gereikt. Bij de uit­rei­king van de communie wordt een hoestscherm, een gelaatsscherm of ffp2-masker gebruikt. De tong­com­mu­nie wordt nog niet toe­ge­staan. Voor gelo­vi­gen die niet op de hand de communie willen ont­van­gen blijft de bestaande oplos­sing - het gebruik van een eigen corporale - van kracht.

Zingen

Ook het samen zingen, onder meer in koren, wordt door kerk­gan­gers zeer gemist blijkt uit het onder­zoek van Actie Kerk­ba­lans. Samenzang is toe­ge­staan en koren mogen vanaf 26 januari weer repe­te­ren en zingen tij­dens vie­rin­gen, mits er goed geven­ti­leerd wordt, de zan­gers onderling an­der­halve meter afstand hou­den en in zigzagop­stel­ling staan. Voor koor­re­pe­ti­ties buiten een kerk­ge­bouw gel­den bovendien de regels van de rijksover­heid onder meer met betrek­king tot het verplichte coronatoegangsbe­wijs voor zan­gers van 18 jaar en ouder. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl