link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Digitale retraite

gepubliceerd: zaterdag, 5 februari 2022

Op verzoek van enkele pa­ro­chi­anen brengen wij graag het Gebeds­tra­ject met 21 Psalmen onder uw aan­dacht. Deze digitale retraite, ge­schre­ven door Nikolaas Sintobin sj, is geïnspireerd door de gebedsdyna­miek van de Gees­te­lij­ke Oefe­ningen, opge­steld door Ignatius van Loyola.

Opzet

Bij citaten uit 21 psalmen volgt telkens een mini-over­we­ging en drie gebeds­pun­ten. Het zijn open vragen, er is geen ‘juist ant­woord’. Het is de bedoeling die vragen als opstap te gebruiken om de psalm­ver­zen in het eigen levens­ver­haal te laten weer­klin­ken: welke gevoelens en erva­ringen roepen ze op, hoe spreekt Gods Geest tot mij door deze verzen?

Psalmen

Vanaf het begin van het chris­ten­dom wor­den psalmen gebe­den en gezongen. Deze 150 lie­de­ren zijn van een ongekende rijkdom, verschei­den­heid, subtili­teit en ruig­heid tege­lijk. Het hoeft niet te ver­won­deren dat zij tot op vandaag het kloppende hart zijn van het gebed van de chris­te­nen. Ook in dat van Ignatius van Loyola (1491-1556), een vermaard erva­ringsdes­kun­dige inzake bid­den.

Prak­tisch

De podcast­se­rie helpt je om de rijke gebeds­tek­sten van de Psalmen diep door te laten dringen in je hart. Het gebeds­tra­ject telt 21 afleve­ringen van ongeveer 10 minuten. De serie is opge­deeld in vijf thema’s. Het valt aan te raden deze in chrono­lo­gische volgorde te gebruiken. De retraite is een co-productie van Bidden Onderweg en het Neder­lands-Vlaams Bijbel­ge­noot­schap. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl