link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Webinar - Recht op vrijheid van meningsuiting

Vrijdag 18 februari - 20.00 uur - Online

gepubliceerd: donderdag, 10 februari 2022

Op vrij­dag­avond 18 februari 2022 van 20.00 tot 21.30 uur zal Jean-Paul Van Der Walle een webinar hou­den met als thema: ‘Recht op vrij­heid van meningsui­ting’. Het webinar is een voorproefje op het volgende opGROEIsymposium dat staat gepland op zater­dag 8 ok­to­ber 2022.

Webinar - In gesprek gaan

Ieder opGROEIsymposium bereiken ons vragen over hoe en in hoeverre je als ouders/opvoe­ders met bij­voor­beeld school in gesprek kunt gaan over onder­wijsstof die niet aansluit op de chris­te­lijke waar­den die je in de opvoe­ding aan je kin­de­ren mee wil geven. Vaak gaat het dan om ethische on­der­wer­pen en de kijk op relaties en seksua­li­teit. Een voor­beeld hier­van is de Week van de Lentekriebels (21 t/m 25 maart 2022) waar veel scholen bij aan­slui­ten en waar­van de inhoud voor een groot deel haaks staat op het chris­te­lijke mens­beeld.

Jean-Paul Van Der Walle

Jean-Paul Van Der WalleJean-Paul: “Het recht op vrije meningsui­ting is een van de be­lang­rijk­ste mensen­rechten. Het vormt de hoeksteen van elk debat en is daarom een essentieel onder­deel van de de­mo­cra­tie. Steeds vaker echter lijkt deze fun­da­men­tele vrij­heid in het gedrang te komen.” Som­mi­ge voor­beel­den geven aan dat die vrij­heid erns­tig bedreigd wordt. Zo staat de organi­sa­tie waar Jean-Paul voor werkt momenteel Päivi Räsänen bij, een Fins parle­mentslid en gewezen minister die thans ver­volgd wordt omdat zij op Twitter een Bijbelvers publi­ceerde waar­mee ze de steun van haar Kerk­ge­meen­schap (de lei­ders ervan) aan een LGBT-optocht aan de kaak stelde.

Jean-Paul zal ons juri­dische en ethische ach­ter­grondin­for­ma­tie aanreiken en voor­beel­den geven hoe we in ons contact met onze omge­ving (school, familie, collega’s) kunnen blijven getuigen van onze kijk op leven, liefde en seksua­li­teit, terwijl we respect­vol blijven.

Vragen voor tij­dens het webinar, kunnen vooraf wor­den ingestuurd via info@opgroei­sym­po­sium.nl en ook tij­dens het webinar is er gelegen­heid vragen te stellen.

Aanmel­den

Aanmel­den kan op de web­si­te van het opGROEIsymposium
Het deel­ne­men aan het webinar is gratis.
Tijdens het webinar wordt een vrij­wil­lige bijdrage gevraagd.

opGROEIsymposium

Het opGROEIsymposium wil opvoe­ders in de brede zin van het woord sterken in hun opvoe­dende taak met name op het vlak van licha­me­lijk­heid en seksua­li­teit. De inlei­dingen en work­shops zijn erop gericht om vanuit de domeinen van onder­wijs, poli­tiek, media en weten­schap de deel­ne­mers te voe­den met in­for­ma­tie en tevens om hen de gelegen­heid te geven tot uit­wis­se­ling. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl