link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Camera’s

Toezicht / video livestream

gepubliceerd: vrijdag, 25 februari 2022
Camera's

Het heeft even geduurd, maar er is een begin gemaakt met de in­stal­la­tie van beveili­gingscamera’s in de kerk van Schoon­hoven - een afscheidscadeau van pastoor Van der Mee.

Dat het even geduurd heeft, had te maken met het bezien van de moge­lijk­heid tevens een live­stream-voor­zie­ning te laten aan­bren­gen, zodat pa­ro­chi­anen de vie­rin­gen ook thuis zou­den kunnen volgen. Dit vereist echter een in­ves­te­ring van zo’n € 5.000,-. Voordat het pa­ro­chie­bestuur daaraan goed­keu­ring zou hechten, willen wij eerst peilen hoe de behoefte aan een derge­lijke voor­zie­ning binnen de ge­meen­schappen ligt. Mocht u in­te­res­se hebben om via Kerk­dienstgemist.nl niet alleen een kerkradio­voor­zie­ning te hebben, maar er ook beeld bij te hebben, kunt u een reactie sturen:

Geef daarbij aan of het u gaat om de kerk in Haast­recht en/of Schoon­hoven. Aan de hand van de grootte van de respons kan het bestuur dan een de­fi­ni­tief besluit nemen.

Andere bestuur­lijke zaken

Overigens houdt het bestuur zich met meer­dere zaken bezig. Zo hebben zich na een oproep in het vorige pa­ro­chie­blad een aantal pa­ro­chi­anen gemeld om functies binnen de PCI te gaan vervullen. Daar zijn we blij mee, want op deze manier kan het diaconale werk weer beter ter hand wor­den geno­men. We zoeken nog vrij­wil­li­gers voor bestuur­lijke taken rond het pas­to­raat, een bestuurslid voor com­mu­ni­ca­tie en voor de infra in Haast­recht. Ook de diverse werk­groepen kunnen her en der nog ver­ster­king gebruiken. Vele han­den maken immers licht(er) werk?

Verder zijn met diverse partijen (hernieuwde) gebruiks­over­een­komsten gesloten en is er een actuele tarieven­lijst opge­steld. Deze is te vin­den op de web­si­te. Ook zijn er vrij­wil­li­gers naars­tig in de weer geweest om de pastorie in Schoon­hoven woonklaar op te leveren voor pater Hoogland. Deze woont inmiddels op het adres Wal 61A. Ook is van de gelegen­heid gebruik gemaakt het se­cre­ta­riaat in een nieuwe ruimte onder te brengen. Wij zijn degenen die zich hebben ingezet om dit karwei op tijd te klaren veel dank ver­schul­digd. Well done! 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl