link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Oorlog in Oekraïne

Nederlandse bisschoppen reageren geschokt

gepubliceerd: vrijdag, 25 februari 2022

De Neder­landse bis­schop­pen sluiten zich aan bij oproep van paus Fran­cis­cus om een dag te vasten en bid­den voor vrede in Oekraïne.

Op woens­dag 23 februari deed de paus een ind­ringende oproep om geweld te bestrij­den met de “wapens” van God: gebed en vasten. De paus noemde geweld van een “duivelse zinloos­heid” en riep alle gelo­vi­gen op om zich toe te leggen op gebed en vasten op Aswoens­dag 2 maart. “God is een God van vrede en niet van oorlog”, aldus de paus en hij noemde oorlog “dwaas­heid”. 

Nog geen 24 uur later vielen troepen van de Russische Federatie Oekraïne binnen. We­reld­wijd leidde dit tot reacties. Ook van de bis­schop­pen van de Europese Unie (COMECE). De Europese bis­schop­pen delen de gevoelens van angst en bezorgd­heid van paus Fran­cis­cus: “Wij doen een beroep op de Russische autori­teiten om zich te ont­hou­den van ver­dere vijan­dige acties die nog meer lij­den zou­den veroor­zaken en de principes van het inter­na­tio­naal recht negeren. Oorlog is een erns­tige bele­diging van de men­se­lijke waar­dig­heid en hoort niet thuis op ons continent.”

De bis­schop­pen drukken hun ver­bon­den­heid en soli­da­ri­teit uit met Oekraïne en vragen de inter­na­tio­nale ge­meen­schap, inclusief de Europese Unie, dringend “om niet te stoppen met het zoeken naar een vreedzame oplos­sing voor deze crisis door middel van diplo­ma­tieke dialoog.” Vluch­te­lingen uit Oekraïne die inter­na­tio­nale bescher­ming zoeken moeten wor­den verwelkomd. “Het is onze roe­ping, onze verant­woor­de­lijk­heid en onze plicht om hen als broe­ders en zusters te verwel­ko­men en te be­scher­men”, aldus de Europese bis­schop­pen.

De bis­schop­pen onder­stre­pen de oproep tot gebed van de paus: “Samen met paus Fran­cis­cus bid­den we tot Onze Lieve Vrouw, de Koningin van de Vrede, dat de Heer degenen die poli­tieke verant­woor­de­lijk­heid dragen moge verlichten om hun geweten serieus te onder­zoeken voor God, die de God is van vrede en niet van oorlog; die de Vader is van allen, niet slechts van som­mi­gen, die wil dat wij broe­ders zijn en geen vijan­den.”

De Neder­landse bis­schop­pen rea­geren geschokt op de gebeur­te­nissen in Oekraïne. De Neder­landse bis­schop­pen hopen dat vele gelo­vi­gen we­reld­wijd zich aan­slui­ten bij het gebed van paus Fran­cis­cus en het vasten op Aswoens­dag. Het is be­lang­rijk om te blijven bid­den opdat deze bedrei­ging eens­ge­zind tegemoet getre­den kan wor­den om tot vrede te komen.

Voor de vie­rin­gen in het ko­men­de weekend en zo lang als nodig, reiken de bis­schop­pen on­der­staan­de voor­bede aan.

Voor­bede

Voor vrede en ge­rech­tig­heid in de Oekraïne:
dat partijen de weg van dialoog en onderhan­de­lin­gen kiezen
in plaats van oorlog en geweld,
dat mensen­rechten steeds ge­res­pec­teerd wor­den,
bur­gers beschermd wor­den en slacht­of­fers wor­den op­ge­van­gen,
dat met de stuw­kracht van de heilige Geest
on­ver­moei­baar gewerkt wordt aan ver­zoe­ning en samen­wer­king in Europa.

Reactie Vati­caan en COMECE 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl