link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vier Pasen dit jaar weer in de kerk

Tips voor de Veertigdagentijd en Pasen op Vierpasen.nl

gepubliceerd: woensdag, 2 maart 2022
Vierpasen.nl

Op Aswoens­dag, 2 maart gaat de web­si­te www.vierpasen.nl weer online. Met deze web­si­te roepen de Neder­landse bis­schop­pen samen met de pa­ro­chies op om Pasen 2022 weer in de kerk te vieren.

De corona­maat­re­gels zijn zo ver versoe­peld dat de pa­ro­chies met Pasen hun pa­ro­chi­anen weer vrijuit kunnen verwel­ko­men in de kerk. De web­si­te vierpasen.nl helpt daarbij en geeft tips en in­spi­ra­tie, ook voor de Veer­tig­da­gen­tijd, de periode in voor­be­rei­ding op Pasen.

Een be­lang­rijke link op www.vierpasen.nl gaat naar de web­pa­gina ‘zoek pa­ro­chie’. Door op die pagina enkele gegevens in te vullen vindt men het adres en de web­si­telink van de eigen pa­ro­chie. Op de pa­ro­chie­si­te is ver­vol­gens onder meer in het vie­rin­genrooster te zien waar en wanneer er wordt gevierd. Met name voor kerk­gan­gers die niet regel­ma­tig naar de kerk komen, kan dit heel behulp­zaam zijn.

Veer­tig­da­gen­tijd

Met de oproep Vier Pasen onder­streept de Rooms-Katho­lie­ke Kerk het belang om samen dit hoog­feest van de Ver­rij­ze­nis van Christus te vieren en ook de periode van voor­be­rei­ding bewust te beleven. De Veer­tig­da­gen­tijd, die begint op Aswoens­dag, is van oudsher een tijd van bid­den, vasten en boete doen. Voor­be­rei­den op Pasen kan bij­voor­beeld door mee te doen met het project van de Vas­ten­ac­tie: ‘Wandel voor een Ander’ maar ook door de bood­schap van paus Fran­cis­cus voor deze periode te over­denken en te bespreken met anderen.

Voor kin­de­ren is er op www.vierpasen.nl een kleurplaat te down­loa­den en ver­der helpt de site om de uitzen­ding van de Eucha­ris­tie via en op in­ter­net te vin­den, evenals het Paase­van­ge­lie op RKbijbel.nl. Gedurende de Veer­tig­da­gen­tijd wordt de site nog ver­der aan­ge­vuld met nieuwe links en downloads. Houd daarom ook de ko­men­de tijd www.vierpasen.nl in de gaten en doe mee: Vier Pasen!

 

Vierpasen.nl 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl