link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Collecte voor hulp aan Oekraïne

Zondag 6 maart

gepubliceerd: woensdag, 2 maart 2022

De Neder­landse bis­dom­men vragen de pa­ro­chies om zon­dag 6 maart te collec­te­ren voor hulp aan Oekraïne. De bis­schop­pen brengen hier­voor in deze vas­ten­tijd aller­eerst de Bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie onder de aan­dacht. Mgr. Van den Hout, bis­schop­re­fe­rent voor missie en ont­wik­ke­lingssamen­wer­king: ‘Laten we ons gebed voor Oekraïne aanvullen met een gift’.

Deur­col­lec­te

Aanko­men­de zon­dag 6 maart is er een speciale deur­col­lec­te. U kunt de mensen in de Oekraïne steunen met uw gel­de­lijke gift in de mandjes bij de deur­col­lec­te na afloop van de vie­rin­gen dit week­ein­de of via de in de Givt-app speciaal aangemaakte derde collecte voor dit week­ein­de. Meer dan van harte aan­be­vo­len!

Givt QR code HaastrechtGivt QR code Schoonhoven

Bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie

Via het Europese katho­lie­ke caritasnet­werk helpt de Bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie met de opvang van de enorme stroom vluch­te­lingen. In Oekraïne én in de lan­den eromheen. Er is op diverse plaatsen opvang ingericht waar de vluch­te­lingen terecht kunnen. De caritas­orga­ni­sa­ties zorgen voor basis­voor­zie­ningen als schoon water, voedsel, kle­ding en onderdak. Bijdragen kunnen wor­den overgemaakt via de web­si­te van de Vas­ten­ac­tie of op het bankreke­ning­num­mer:

Zusters van het arme Kind Jezus

De Vas­ten­ac­tie in onze pa­ro­chies onder­steunt de Zusters van het arme Kind Jezus bij hun werk in de missie in ver­schil­lende lan­den, zoals Kazachstan, Letland, Colombia en Peru. Deze zusters zetten zich heel concreet in. Onze bijdrage komt meteen op de goede plaats. Uw steun is van harte welkom voor de hulp die de zusters bie­den aan degenen die lij­den, de armen en de hulp­be­hoe­ven­den. U kunt een bedrag doneren in de bus/kist achter in de kerk of overmaken naar:

  • NL71 RABO 0361 4102 02
    t.n.v. RK Kerk H. Barnabas
    o.v.v. Vas­ten­ac­tie
  • NL10 INGB 0000 1138 15
    t.n.v. Kerk­bestuur Schoon­hoven
    o.v.v. Vas­ten­ac­tie

In uw Givt-app kunt u aan de tweede collecte geven en zo uw bijdrage doen voor deze vas­ten­ac­tie. Of na de vie­ring kunt u uw munt­geld en/of briefjes deponeren in de alom bekende bussen / kist achterin de kerk. Dat kan tot en met het einde van deze bis­schop­pe­lijke vas­ten­ac­tie, tweede paas­dag.

Kerk in Nood

Ook Stich­ting Kerk in Nood is in Oekraïne actief. De pries­ters en reli­gi­euzen daar, vaak al jarenlang project­part­ners van Kerk in Nood, staan de mensen in het land in hun grote nood bij, maar kunnen dat alleen met fi­nan­ciële hulp:

Bidden en geven

Eerder riepen de bis­schop­pen al op om op woens­dag 2 maart te bid­den en te vasten voor vrede. Mgr. Van den Hout: ‘Laten we met elkaar de gift bij ons gebed voegen en ruim­har­tig geven voor al diegenen die in en vanuit Oekraïne door de oorlog ge­dwon­gen op de vlucht zijn. We geven aan organi­sa­ties met directe lijnen in het land zelf, kerken en ker­ke­lijke in­stel­lingen die daar al bezig zijn hulp te or­ga­ni­se­ren. Laten we hen daarin zo veel als moge­lijk onder­steunen.’

 

Oproep paus Franciscus om te bidden en te vasten voor de Oekraïne 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl