link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Open gesprek over synodale Kerk

Zondag 20 maart - 11.00 uur - Victorkerk Waddinxveen

gepubliceerd: woensdag, 9 maart 2022

Paus Fran­cis­cus heft vorig jaar het on­der­werp van de bis­schop­pen­synode in 2023 aan­ge­kon­digd: een synodale kerk. Op 20 maart is er in Waddinxveen een ont­moe­ting waarin ie­der­een kan meepraten over het synodaal proces.

Synodaal

Synodaal wil zeggen: samen op weg zijn. Op weg naar de toe­komst, op weg naar een vernieuwde kerk. Daarvoor wil de paus graag een inbreng hebben van alle gelo­vi­gen. En dat de gelo­vi­gen weer met elkaar in gesprek gaan over het geloof in deze tijd en deze wereld: wat kunnen we als kerk voor de wereld betekenen? Wat en hoe kunnen we bijdragen aan het uitdragen van ons geloof?

Het gaat over het samen op weg gaan als leer­lin­gen van de Heer. De Kerk die ten diepste uit pelgrims bestaat die samen op weg gaan om het evan­ge­lie steeds meer te beleven en het ook te ver­kon­di­gen, steeds opnieuw in de wereld.

Centrale vraag: Tot welke stappen nodigt de Geest ons uit om te groeien in dit 'samen op weg zijn'?

Welkom in Waddinxveen

Om iedere pa­ro­chi­aan en geïn­te­res­seerde de gelegen­heid te geven mee te praten in dit synodaal proces bie­den we een ont­moe­ting aan op 20 maart, aan­slui­tend aan de Eucha­ris­tie­vie­ring van 11.00 uur, dus rond 12.15 uur, in de Victor­zaal achter de St.-Victor­kerk in Waddinxveen, Zuid­kade 175. De bij­een­komst staat onder lei­ding van Paul Buis.

Pro­gram­ma

  1. Start met gebed om de H. Geest door gespreks­lei­der of pastor
  2. Inlei­ding over de synode door de gespreks­lei­der:
  3. Bespre­king in groepen van de vragen:
  4. Inventari­sa­tie van de ant­woor­den om naar de bis­schop­pen te sturen.
  5. Afslui­ting na ongeveer an­der­half uur door gespreks­lei­der

Thema: Dialoog in Kerk en samen­le­ving

Dialoog vereist door­zet­tings­ver­mo­gen en geduld, maar maakt ook weder­zijds begrip moge­lijk.

  1. Wat zijn de plaatsen en manieren van dialoog binnen onze plaat­se­lijke Kerk?
  2. Hoe wor­den verschillen in visie, con­flic­ten en problemen aangepakt?
  3. Welke erva­ringen van dialoog en gedeeld engage­ment hebben we met andere chris­te­nen en met gelo­vi­gen van andere gods­diensten en levens­be­schou­wingen en met niet-gelo­vi­gen?
  4. Hoe gaat de Kerk in dialoog met andere sectoren binnen de samen­le­ving en leert ze van deze sectoren: poli­tiek, economie, cultuur, maat­schap­pe­lijk mid­den­veld, de armen?

Van harte welkom

  

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl