link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jubileum pastoor Van der Mee

gepubliceerd: donderdag, 26 december 2013
Jubileum pastoor Van der Mee

Op zon­dag 1 de­cem­ber vierde pastoor Van der Mee dat hij 25 jaar gele­den in Schoon­hoven kwam en ook als jongste pastoor van Neder­land hier begon. Dat hebben we gevierd, met z’n allen, want we zijn samen kerk. Er was al een feest geweest in het bastion met deze theater voor­stel­ling over Fransiscus. Meer dan 180 mensen waren op die avond aanwe­zig. Zondag 1 de­cem­ber is de eigen­lijke dag. Er was om half 10 een gezongen heilige Mis, met daarna de moge­lijk­heid om te fe­li­ci­te­ren in ‘De Over­kant’.

Ad Mimpen hield bij deze fees­te­lij­ke gelegen­heid de volgende toe­spraak:

Beste Mijnheer Pastoor, Beste Pa­ro­chi­anen,

Voordat wij gaan genieten van een heer­lijk kopje koffie of thee in ‘de Over­kant’ verzoek ik U toch nog even geduld te hebben. Onze Pastoor is vandaag zoals U inmiddels wel weet 25 jaar pastoor in Schoon­hoven. Dit is een fees­te­lij­ke gebeur­te­nis. Onze pastoor zwaait anderen wel graag lof toe maar voor hem­zelf hoeft dat niet zo. Het kerk­bestuur heeft toch gemeend om bij deze bij­zon­dere gebeur­te­nis een moment stil te staan. Ik wil met U even terug­gaan in het verle­den.

Sinds de heroprich­ting van de pa­ro­chie in 1784 is onze pastoor de 27e in de rij. Samen met pastoor Albers, die de pa­ro­chie heeft geleid van 1911 tot 1936 bent U de langstzittende/blijvende/staande pastoor van de H. Bar­tho­lo­meus­paro­chie in Schoon­hoven. Met Uw 27 jaar was U bij Uw aan­stel­ling in onze pa­ro­chie toen de jongste pastoor van Neder­land. Eerder was U werk­zaam in Alphen a/d Rijn, Hellevoetsluis en Bleiswijk. Samen met de pastoor kwam Zr. Ludovica Luyben in de pastorie wonen. Die ver­zorgde de eerste jaren de huis­hou­ding. Daarna werd dat door anderen over­ge­no­men.

Wij hebben U , in de loop van de jaren leren kennen als een pries­ter in hart en nieren. U zet zich­zelf met alles wat U heeft in voor de kerk. Ik herinner mij dat U eens zei: De kerk is mijn alles, daar leef en doe ik alles voor. Wij weten allemaal dat U heel veel waarde hecht aan mooie goed ver­zorgde weke­lijkse eucha­ris­tie- vie­rin­gen. Door Uw drukke bezig­he­den, ook buiten de pa­ro­chie, was U niet altijd in staat deze zelf voor te gaan. Altijd was U in staat, ondanks het pries­ter tekort, om ver­van­gers te vin­den. Ik noem er een paar: Hou U vast. Pastoor Seijsener, pastoor Verkley, pastoor Geurts, kape­laan Burger, pater Schinkel, professor van Moorsel, pater v. Vliet, pater v. Leeuwen, pater Spruyt, pater v.Tilburg, pastoor Paardekooper, pastoor Hermans, Mgr. Savel­berg, pater Leers, pater Peper­zak, de diakens Achter­berg en Collignon en niet te vergeten mijn vriend pastoor Vergeer. Kort na uw aan­stel­ling bent U al be­gon­nen om uitleg te geven van de eucha­ris­tie­vie­ring via ons pa­ro­chie­blad.

Enkele andere wapenfeiten: Een geldinzameling voor verzilve­ring van de kande­laars. De vier nieuwe kroonluchters in de kerk De aanschaf van een nieuwe kerst­stal. Het schil­de­ren van de grote beel­den van Maria en Jozef. De res­tau­ra­tie van de kerktoren. De verfraaiing van het interieur van de kerk, van bruine pla­fonds en donkere gordijnen tot wat het nu is. De res­tau­ra­tie van ons Mittereiterorgel. Uitbrei­ding van onze enige klok De Bar­tho­lo­meus, met de Philippusklok en later de gerestaureerde kleine Bar­tho­lo­meusklok uit de tuin die nu dienst doet als Angelusklok. Drainage en uitbrei­ding van ons kerkhof. De realise­ring van een urnen­plaats. De uitbrei­ding van de Over­kant met de Boven­kant. De omvor­ming van ons pa­ro­chie­blad. Het voor­ma­lige zuster­kloos­ter vroeg ook over een reeks van jaren de nodige aan­dacht. Verhuurd en later verkocht. In 1997 kregen we de samen­wer­king met de St. Barnabas­paro­chie van Haas­trecht. In 2001 bent U daar naartoe verhuisd. Inmiddels bent U weer, ik zal maar zeggen, terug op het oude nest.

Andere door U opgezette ac­ti­vi­teiten in het kader van de jon­ge­ren­ca­te­che­se zijn Kom in de kring, de Doorlopers en Discover. Ook deed in het mid­den van de jaren 90 de neo-cathechumenale bewe­ging zijn intrede in onze pa­ro­chie. U draagt dat een warm hart toe. En zij dragen U op han­den. Wat ook bij­zon­der is, is dat alle nieuwkomers in de pa­ro­chie door U per­soon­lijk wor­den bena­derd. Ook maakt U altijd tijd vrij om zieke pa­ro­chi­anen te bezoeken, en ook zij die getroffen wor­den door te­gen­spoed en onheil kunnen op Uw warme aan­dacht en bemoe­diging rekenen. U zet zich ook bij­zon­der in voor de gezinsbijdragen. Wij weten allemaal hoe be­lang­rijk dat is. Ook de KBO heeft bij U een aparte plaats in Uw hart, en zij zijn daar wat blij mee. Verder bent U lid van het kapit­tel. Kortom U heeft genoeg te doen.

Toch ga ik nog even terug naar 1 de­cem­ber 1988. U stond hier toen als onze nieuwe jonge pastoor. En nu een kwart eeuw later staat U hier als een andere pastoor. Gevormd door de tijd en het leven. 25 jaar met hoogte maar onge­twij­feld ook diepte­pun­ten en teleur­stel­lingen. Weet u, toen ik een kleine jongen was stond de pastoor op een voet­stuk en in hoog aanzien. Ie­der­een keek naar hem op en wat de pastoor zei was de waar­heid. Vandaag de dag in een steeds assertiever wor­dende samen­le­ving is dat wel even anders. U bent een pastoor die de lijn van de kerk volgt en dat ook niet onder stoelen of banken steekt maar dat ook actief verkon­digt. Met de stel­ling­name van de kerk over ver­schil­lende vormen van samenwonen, abortus en eutha­na­sie, ja, daar maakt U niet altijd vrien­den mee. En dat is jammer. Maar weet U gesteund door heel veel pa­ro­chi­anen. Door Uw niet aflatende optimisme, ini­tia­tie­ven, ijver en door­zet­tings­ver­mo­gen hebben wij nog een pa­ro­chie met: 4 Heilige Missen per week. In Mei en Oktober bid­den we 2x per week de Rozen­krans. In de 40-dagen­tijd iedere vrij­dag de kruis­weg. Wij hebben een prach­tige vie­ring op 15 au­gus­tus van Maria ten he­mel­op­ne­ming. Het paastridium, de mooie vie­rin­gen en sa­men­komsten in het kader van het jaar van het geloof. Aller­zie­len, Aller­hei­ligen en noem maar op. Weet beste pa­ro­chi­anen, al deze ini­tia­tie­ven en ac­ti­vi­teiten zijn erop gericht om ons arme zon­daars te lei­den op de weg naar een leven in de liefde van God. En daar doet onze pastoor het voor. Dankzij U zijn wij een verwende pa­ro­chie.

Ik wil U daarom namens heel veel pa­ro­chi­anen heel harte­lijk bedanken voor wat U in die 25 jaar voor de pa­ro­chie van de H.Bar­tho­lo­meus heeft betekend. Wij willen deze dank ook tot uitdruk­king brengen met het overhan­digen van een cadeau. Wij weten dat U volgend jaar of in 2015 graag een reis naar Rome wilt maken. Daarom bied ik U een reischeck aan om dit moge­lijk te maken. Het is in ieder geval genoeg voor de heenreis naar Rome, óók genoeg om daar naast alle ker­ke­lijke ac­ti­vi­teiten te genieten van een goed glas Ita­li­aanse wijn en óók genoeg voor de terugreis naar Schoon­hoven. Want daar rekenen wij op. Mijnheer Pastoor: Harte­lijk bedankt. Heel veel pa­ro­chi­anen zijn in die 25 jaar ook van U gaan hou­den en hebben een diepe genegen­heid voor U. Alleen Schoon­hovenaren laten dat niet zo blijken. Nu heeft U ons vorige week ver­teld dat de bis­schop ons bij de afslui­ting van het jaar van het geloof opge­roe­pen heeft om ons geloof te uiten door daden van liefde. Ik wil dat graag namens die pa­ro­chi­anen tot uitdruk­king laten komen , en wel d.m.v. een broe­der­lijke omhel­zing.

Vóórdat wij nu gaan wil ik ook nog een bij­zon­dere gast verwel­ko­men. En dat is de moe­der van onze pastoor, Mw. Van der Mee. Mw. Van der Mee wij zijn heel blij dat U vandaag bij ons bent. Een tijdje terug toen wij samen genoten van Uw heer­lijke zelfgemaakte tomatensoep heb ik U eens gade­ge­sla­gen. U zat naast uw zoon. Ik zag U naar hem kijken met licht bezorgde ogen. En ik zag in Uw ogen hoeveel U van Uw zoon houdt. Mijnheer pastoor, U mag U gelukkig prijzen met zo’n moe­der. Mw. Van der Mee , U ook héél harte­lijk bedankt namens de pa­ro­chie voor de steun aan Uw zoon in al die jaren.

Ad Mimpen 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl