link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gezamenlijk parochieblad

Voortaan één blad voor drie parochies

gepubliceerd: maandag, 28 november 2022

Vanaf deze Advent zullen de pa­ro­chies van Haas­trecht en Schoon­hoven opgeno­men wor­den in het pa­ro­chie­blad van Pa­ro­chie Sint Jan de Doper van Gouda. Enkele bladzijdes van het pa­ro­chie­blad zullen door Haas­trecht en Schoon­hoven gevuld wor­den. Pa­ro­chie­blad De Voorloper verschijnt zes keer per jaar en bevat algemene in­for­ma­tie en nieuws per geloofs­ge­meen­schap.

In­for­ma­tie­bla­den

Daar­naast verschijnt elke maand een In­for­ma­tie­blad voor Haas­trecht en een voor Schoon­hoven dat vanuit de kerk kan wor­den mee­ge­no­men of op deze site kan wor­den gelezen.

Aanmel­den voor de nieuws­brie­ven

Men kan zich ook bij het se­cre­ta­riaat aanmel­den als men het In­for­ma­tie­blad per mail wil ont­van­gen: 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl