link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Uitnodiging hooravonden over toekomst parochie

gepubliceerd: vrijdag, 30 december 2022

Het pa­ro­chie­bestuur nodigt pa­ro­chi­anen uit om mee te praten, denken en werken aan de toe­komst van onze pa­ro­chies. Alle belang­stel­len­den zijn welkom op vrij­dag­avond 27 januari in Schoon­hoven en op maan­dag­avond 30 januari in Haas­trecht.

Beste pa­ro­chi­anen,

Het hui­dige pa­ro­chie­bestuur is nu an­der­half jaar actief binnen uw pa­ro­chie­ge­meen­schap. In die periode zijn er veel on­der­wer­pen gepasseerd en is veel ter hand geno­men. Helaas is de pen­ning­mees­ter onlangs gestopt en heeft ook de se­cre­ta­ris aange­ge­ven per 1 februari 2023 te zullen stoppen.

Wij hebben gemerkt dat er ener­zijds een - steeds kleiner wor­dende - en­thou­siaste groep vrij­wil­li­gers is die dage­lijks in de weer is voor werk­zaam­he­den binnen de lokale ge­meen­schap. Maar ander­zijds ont­bre­ken er, ook na recente oproepen, nog steeds pa­ro­chi­anen die bereid zijn om met name een bijdrage op bestuur­lijk gebied te leveren Dat laatste is beslist wel nodig, ook met het oog op de toe­komst. Een toe­komst die onder druk staat, onder invloed van ener­zijds de ont­ker­ke­lij­king en ander­zijds het teruggelopen aantal roe­pingen. De pas­to­rale teams die binnen ons bisdom actief zijn, krijgen steeds vaker en sneller verant­woor­de­lijk­heid voor een steeds groter wor­dend gebied. Dat geldt zeker ook voor Haas­trecht en Schoon­hoven: nog geen twee jaar gele­den was er een eigen pastoor, nu moet het team wor­den gedeeld met zes andere geloofs­ge­meen­schappen.

Het pa­ro­chie­bestuur heeft een paar ver­ga­de­ringen nage­dacht over deze ont­wik­ke­lingen en hierover ook nog recent met het bisdom ge­spro­ken. Wij hebben er veel behoefte aan om met u, pa­ro­chi­anen van beide pa­ro­chies, in gesprek te komen over hoe wij de toe­komst van deze pa­ro­chies zien en te ver­ne­men hoe u daarover denkt. Beseft u wel: zon­der een goed func­tio­ne­rend bestuur kan een pa­ro­chie niet draaien.

Daarom wor­den er hoor­avon­den geor­ga­ni­seerd: op vrij­dag 27 januari a.s. in Schoon­hoven (De Over­kant) en op maan­dag 30 januari a.s. in Haas­trecht (Grand­café Concordia). Beide avon­den beginnen om 19.30 uur en zijn ongeveer op 22.00 uur weer afgelopen. Wij hopen dat er veel pa­ro­chi­anen zijn die we op die avon­den zullen ont­moe­ten. Het gaat immers om de toe­komst van uw pa­ro­chie!

Met harte­lijke groet
Frank Marcus
vvz pa­ro­chie­besturen

Reageren? fjmarcus56@gmail.com

Schoon­hoven

• De Over­kant
• Wal 34, Schoon­hoven
• Vrij­dag 27 januari 2023
• van 19.30 tot 22.00 uur

 

Haas­trecht

• Grand­café Concordia
• Concordia­plein 1, Haas­trecht
• Maan­dag 30 januari 2023
• van 19.30 tot 22.00 uur

 
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl