link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Afscheid van mw. Wil van der Paauw

Schooonhoven 15 januari

gepubliceerd: maandag, 16 januari 2023

Na een aanzien­lijk aantal jaren de functie van pen­ning­mees­ter te hebben bekleed heeft zij deze functie neer­ge­legd en is er tij­dens de eucha­ris­tie­vie­ring op zon­dag 15 januari afscheid van haar geno­men.

Zij heeft de afgelopen jaren samen met enkele vrij­wil­li­gers, met name met vriendin Annie van Heems­kerk, er zorg voor gedragen dat de fi­nan­ciën netjes wer­den beheerd en geregistreerd, dat de opbrengsten van de Actie Kerk­ba­lans goed wer­den beheerd en dat de kosten die voor de instand­hou­ding en voor het goed func­tio­ne­ren van onze pa­ro­chie­ge­meen­schap nood­za­ke­lijk waren tij­dig wer­den betaald of ver­goed. Zij heeft dit werk met volle inzet voor de pa­ro­chies Schoon­hoven én Haas­trecht gedaan!

Wil heel erg veel dank!

Vacature

Haar vertrek heeft de pa­ro­chies voor een probleem gesteld, daar er zich (nog) geen opvolg(st)er heeft gemeld, noch is gevon­den. Om het werk van de nieuwe pen­ning­mees­ter aanzien­lijk te stroomlijnen heeft het pa­ro­chie­bestuur inmiddels besloten de fi­nan­ciële admi­ni­stra­tie bij een buiten de pa­ro­chie bij een gerouti­neerde persoon onder te brengen. Zo wordt de con­ti­nuï­teit in de vastleg­ging van alle fi­nan­ciële transacties goed geborgd. De fi­nan­ciële admi­ni­stra­tie van de begraaf­plaatsen en De Over­kant en pachten wordt bij Joanna Dekker onder­ge­bracht en is daar­mee in goede han­den. Zij is reeds sinds ruim een jaar betrokken in de kerkhof­ad­mi­ni­stra­tie.

Het bestuur is nog wel op zoek naar een bestuur­lijk pen­ning­mees­ter (of één voor de afzon­der­lijke pa­ro­chies), die binnen de bestuur­lijke kaders verant­woor­de­lijk wordt voor het opstellen van de begro­ting, de reali­sa­tie ervan, het autoriseren van betalingen en de controle op de nale­ving van alle fi­nan­ciële afspraken. Mocht u in­te­res­se hebben, neem dan contact op met de vicevoor­zit­ter, Frank Marcus, via 06 10814372 of fjmarcus56@gmail.com. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl