link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Actie Kerkbalans 2023

gepubliceerd: maandag, 30 januari 2023

De Actie Kerk­ba­lans 2023 is weer van start gegaan! In Haas­trecht en in Schoon­hoven zijn brieven bezorgd bij pa­ro­chi­anen met het verzoek om een fi­nan­ciële bijdrage te geven.

Kerkbalans SchoonhovenKerkbalans Haastrecht

Oproep van pastoor Van Klaveren

Beste pa­ro­chi­aan,

De Actie Kerk­ba­lans 2023 is weer van start gegaan! In Haas­trecht en in Schoon­hoven zijn brieven bezorgd bij pa­ro­chi­anen met het verzoek om een fi­nan­ciële bijdrage te geven.

Dankjewel

Maar mis­schien ziet u dat er meer aan de hand is met uw kerk. Groepen wor­den bij elkaar gebracht om elkaar te ont­moe­ten, mensen wor­den bij elkaar gebracht om zich te verrijken in hun geloof, ini­tia­tie­ven wor­den geno­men om mensen bij te staan in hun nood, mensen wor­den begeleid in de zorgen van hun leven, we komen bij elkaar om te bid­den en te vieren op mooie en moei­lijke momenten in het leven. U kunt struc­tu­reel bijdragen om dat allemaal moge­lijk te maken. Dat is nodig!

Dankjewel

Toch zou je je ook kunnen rea­li­se­ren: wat heb ik zelf allemaal ont­van­gen, cadeau gekregen? Mijn leven, mijn kansen, lieve mensen om me heen. Allemaal geschenken waar we van vermoe­den dat ze een Schenker kennen, onze God en Schepper. Als iemand je een dienst bewij st, ben je toch gauw geneigd om iets aar­digs terug te doen? Zo zou het tussen jou en je Schepper ook kunnen werken!

Geef! Gewoon omdat je zoveel hebt gekregen.

Dankjewel!

Pastoor van Klaveren

Brief gemist?

Heeft u de brief voor de Actie Kerk­ba­lans gemist? Uw bijdrage kunt u overmaken:

Haas­trecht

NL44 RABO 0118 5024 17
t.n.v. RK Kerk H. Barnabas te Haas­trecht
o.v.v. Kerk­ba­lans

Schoon­hoven

NL79 INGB 0001 4600 00
t.n.v. RK Kerk­bestuur, afd. Gezinsbijdrage te Schoon­hoven
o.v.v. Kerk­ba­lans

Heel veel dank voor uw bijdrage! 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl