link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vastenactie 2023: Harapan Jaya

gepubliceerd: maandag, 20 februari 2023

Vastenactie 2023

De Vas­ten­ac­tie 2023 richt zich dit jaar op het project ‘Harapan Jaya’, Hoop die overwint. Harapan Jaya is een centrum in Indonesië van de zusters Fran­cis­ca­nessen op Sumatra en Timor. Zij zetten zich in voor ge­han­di­capte kin­de­ren en zorgen voor medische en maat­schap­pe­lijke be­ge­lei­ding.

Naast operaties en huis­ves­ting zorgen zij er ook voor dat de kin­de­ren met een beper­king kunnen deel­ne­men aan onder­wijs. Daarom zetten wij ons als pa­ro­chie in om geld in te zamelen voor dit doel. De kin­de­ren wor­den altijd op­ge­van­gen, ongeacht geloof, ras of afkomst.

Als pa­ro­chie hebben wij ons verbon­den aan deze actie, waardoor vanuit acht locaties mensen zich inzetten om het streef­be­drag van € 12.500,00 te bereiken, zodat de Vas­ten­ac­tie nog eens 50% bovenop dit bedrag uitbe­taald! Geen € 12.500,00 maar dus € 18.750,00 hopen wij straks aan deze stich­ting te overhan­digen.

Drie ac­ti­vi­teiten t.b.v. de Vas­ten­ac­tie

Vas­ten­ac­tie 2023 or­ga­ni­seert tij­dens de vas­ten­tijd drie spe­ci­fie­ke ac­ti­vi­teiten:

  • Indonesië
    5 maart: een lezing over Indonesië en verkoop Azia­tische gerechten.
  • Happen & Trappen
    19 maart: Happen & Trappen. Een dagje fietsen (of met de auto) van Gouda naar Boskoop en daarna door naar Bodegraven, met op elke locatie een spe­ci­fie­ke ac­ti­vi­teit en Indonesische lekkernijen. Onder meer Zr. Jeannet van Paassen, oprichtster van Harapan Jaya, die over het centrum en hun be­lang­rijke werk zal ver­tellen. Eindigend in Bodegraven, krijgen de deel­ne­mers een heer­lijke Indonesische maal­tijd uitgeser­veerd.
  • Bach op Wieltjes
    1 april (geen grap!): Bach op Wieltjes. Een masterclass Matthäus Passion die op één dag wordt gegeven, startend in Moordrecht, ver­vol­gens naar Waddinxveen om een lunch te nut­tigen en ein­digend in Bodegraven. Muziek luis­te­ren en des­kun­dige uitleg.

Aanmel­den?

Ben je en­thou­siast gewor­den, en wil jij je aanmel­den voor één of meer­dere ac­ti­vi­teiten? Klik dan op bo­ven­staande ac­ti­vi­teiten, waar u direct ziet of het voor die ac­ti­vi­teit nodig is om u via de aanmeld­knop aan te mel­den. Heeft u nog vragen? Stuur ons dan een mailtje via vas­ten­ac­tie@sintjandd.nl

Direct doneren?

Ook als je niet mee wilt of kunt doen aan de ac­ti­vi­teiten, is er na­tuur­lijk de moge­lijk­heid om te doneren. Ga hier­voor naar onze eigen project­pa­gina op de web­si­te van de Vas­ten­ac­tie en klik daar op de knop ‘Doneer nu’. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl