link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bedevaarten naar Banneux

gepubliceerd: vrijdag, 31 maart 2023

Ieder jaar or­ga­ni­seert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotter­dam ver­schil­lende bede­vaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria ver­sche­nen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en be­zin­ning zijn er ook voldoende momenten voor gezellig­heid en ont­moe­ting met andere mensen.

Graag willen wij u uit­no­di­gen om kennis te maken met de eenvoud, maar tege­lijker­tijd de diepe rijkdom van Banneux. Tijdens de vijf­daag­se bede­vaart gaat er een speciaal team bestaande uit een pries­ter, een arts, verpleeg­kun­digen, helpsters en brancardiers met u mee, zodat u goed ver­zorgd bent. Er zijn voldoende voor­zie­ningen in de Hospitali­teit in Banneux aanwe­zig, ook als u van een rol­stoel gebruik moet maken.

Bin­nen­kort vin­den de volgende bede­vaarten plaats:

 • Een vijf-daagse bede­vaart (onder medische be­ge­lei­ding)
  van vrij­dag 2 t/m dins­dag 6 juni 2023 (geheel ver­zorgd)
  kosten slechts € 325,-
  begeleid door Pater dr. M. Lindeijer sj en diaken D. Vrij­burg
 • Een één-daagse bede­vaart op zater­dag 13 mei 2023
  kosten slechts € 70,-
  begeleid door Diaken A. van Aerle
 • Een twee-daagse bede­vaart op zater­dag 20 en 21 mei 2023
  kosten slechts € 145,-

Voor opgaven en ver­dere in­for­ma­tie be­tref­fen­de de kosten en het pro­gram­ma kunt u onze bro­chu­re raadplegen. U kunt deze aan­vra­gen bij: 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl