link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nederlandse bisschoppen over de verkiezingen

Iedereen moet mee kunnen doen!

gepubliceerd: vrijdag, 3 november 2023

“Samen met u willen we als gelo­vi­ge bur­gers nadenken over het goede wat we voor de samen­le­ving kunnen doen door onze stem te gebruiken”, schrijven de bis­schop­pen in hun brief bij gelegen­heid van de aanstaande verkie­zingen van de leden van de Tweede Kamer.

De bis­schop­pen wijzen op de grote uit­dagingen en de ont­wik­ke­ling van ingrijpende visies op het mens-zijn. “Met het oog op de verkie­zingen willen we daarbij samen met u stil­staan”, zeggen de bis­schop­pen. “Vanuit onze opdracht het ‘zout der aarde’ te zijn maken we het verschil.”

Wat goed is voor allen

Dat we in een de­mo­cra­tie leven betekent niet alleen dat we mogen stemmen, maar ook dat we dat doen met het oog op wat goed is voor allen en niet alleen met het oog op wat goed is voor ons­zelf. Alle mensen zijn gelijk in waar­dig­heid. Armoede, gebrek aan onder­wijs en uit­slui­ting bedreigen die waar­dig­heid. De bis­schop­pen: “We hebben sociale rege­lingen nodig waardoor ie­der­een mee kan doen.”

Velen voelen zich niet gezien. Een toe­ne­mend aantal mensen raakt verwij­derd van de poli­tiek. De bis­schop­pen: “Herstel van het ver­trouwen vereist een brede visie op de toe­komst waarin ie­der­een mee­ge­no­men wordt.” Alge­meen wel­zijn wordt niet alleen bevor­derd door het verbin­den van mensen. “Maar ook door hen te verenigen in ge­za­men­lijke projecten zoals Europa, dat begon als vredes­pro­ject door het opbouwen van ver­trouwen en samen­wer­king”, schrijven de bis­schop­pen.

Men­se­lijke waar­dig­heid

Iedere mens is door God gewild. Dat betekent dat de men­se­lijke waar­dig­heid niet afhangt van ziekte, ge­zond­heid, levensver­wach­ting of kwali­teit van het leven. De bis­schop­pen: “Vanuit ons geloof kiezen we voor respect en gelijk­waar­dig­heid. Daaraan ligt ten grond­slag de onaantast­baar­heid van het men­se­lijk leven, ongeacht in welke staat of stadium het zich bevindt.”

Het idee dat geslacht niet aan­ge­bo­ren en niet onveran­der­lijk is wint terrein. De bis­schop­pen: “Dit idee is onverenig­baar met de chris­te­lijke visie op het men­se­lijk leven.”

Men­se­lijke waar­dig­heid en de zorg voor het milieu gaan hand in hand. De bis­schop­pen wijzen op de urgentie ver­der te werken aan het duurzamer opwekken en zuini­ger verbruiken van energie om de aarde leef­baar te hou­den en nog ernsti­ger schade te voor­ko­men. “Versnelde we­reld­wijde samen­wer­king is essentieel om de klimaat­cri­sis aan te pakken”, schrijven ze.

Groeiende tegen­stel­lingen

De bis­schop­pen zijn zeer bezorgd over groeiende tegen­stel­lingen en toe­ge­no­men angst in Neder­land van­wege con­flic­ten elders in de wereld, waar met name joden alsook moslims in onze samen­le­ving ten onrechte op wor­den aangekeken en er negatieve gevolgen van onder­vin­den. De bis­schop­pen: “Dat er land­ge­no­ten zijn die niet meer herken­baar over straat durven gaan en van wie huizen en gebouwen van sa­men­komst moeten wor­den beveiligd, is on­ac­cep­ta­bel.” 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl