link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jongensdagen in Haastrecht

Zaterdag 30 en zondag 31 januari 2016

gepubliceerd: donderdag, 7 januari 2016
Jongensdagen in Haastrecht

Als u in het weekend van 30 en 31 januari broe­ders omringd door een groep en­thou­siaste jon­ge­ren in en rond Haas­trecht tegen­komt, bel dan niet meteen de hulp­diensten. De broe­ders zijn moge­lijk niet ver­dwaald maar hou­den een ac­ti­vi­teit in de pol­der!

Jong, jongen en zin om mee te doen?

De Broe­ders van Sint Jan or­ga­ni­se­ren dit jaar weer jongens­da­gen, weeken­den vol uit­daging speciaal voor mannen! Je bent van harte welkom om naar het eerste weekend te komen dat zal plaats­vin­den van 30-31 januari 2016! Je kunt een spor­tief pro­gram­ma ver­wach­ten en daar­naast gaan we nadenken over hoe je als Christen kunt leven. Een mooie combinatie van fysieke en gees­te­lij­ke uit­daging dus! Dit is je kans om alle vragen over het geloof te stellen en nieuwe vrien­den te ont­moe­ten.

Bij voldoende belang­stel­ling wordt het hele circus herhaald in het weekend van 12 en 13 maart 2016.

Prak­tische in­for­ma­tie

data: zater­dag 30 en zon­dag 31 januari 2016
zater­dag 12 en zon­dag 13 maart 2016
locatie: Provincialeweg Oost 62, 2851 AG Haas­trecht
leef­tijd: 12-17 jaar (je zit op de middel­ba­re school)
prijs: € 20
Aanmel­den: www.wil­li­brordushuis.nl


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl