link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Videokanaal ‘Katholiek Leven’

Nederlandse bisschoppen beginnen Youtube-kanaal

gepubliceerd: maandag, 25 januari 2016
Videokanaal ‘Katholiek Leven’

De Neder­landse bis­schop­pen starten een video­ka­naal op YouTube. De naam van het video­ka­naal is Katho­liek Leven. Op zon­dag 24 januari zijn de eerste filmpjes online gezet. Abonneren kan via YouTube en via een Facebook­pagina die is ingericht.

Bin­nen­kort ook een web­si­te

Op korte termijn wordt ook de bijbe­ho­rende web­si­te Katho­liek­le­ven.nl gelan­ceerd. Vanaf dat moment zullen weke­lijks nieuwe items wor­den geplaatst, zowel filmpjes als foto’s. Tot de lance­ring linkt de domein­naam gewoon naar de kanaal­pagina van Youtube.

Eerste video’s

De eerste video’s op YouTube laten zien met welke rubrieken Katho­liek Leven zal starten: geloofs­por­tretten in de serie ‘Ik Geloof’, items over de Bijbel in ‘De Bood­schap’ en filmpjes over het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid. In de loop van de tijd wor­den nog meer rubrieken toe­gevoegd.

H. Fran­cis­cus van Sales

De bekendma­king op 24 januari valt samen met de feest­dag van de heilige Fran­cis­cus van Sales, patroon­heilige van de katho­lie­ke jour­na­lis­tiek. Het is ook de dag waarop de paus voor de vijf­tigste keer zijn bood­schap voor Wereld­com­muni­ca­tie­dag bekendmaakt. Deze dag werd spe­ci­fiek gewenst door het Tweede Vati­caans Concilie (1962-1965) en vindt jaar­lijks plaats op de zon­dag voor Pink­ste­ren (in 2016 op 8 mei).

Nieuwe media

De (nieuwe) media zijn van belang bij het in beeld brengen van de actuele rele­vantie van geloof voor het leven van alle­dag. Namens de Bis­schop­pen­confe­rentie laat kar­di­naal Eijk weten: “De Katho­lie­ke Kerk heeft de opdracht om Jezus Christus en Zijn Evan­ge­lie aan de wereld te ver­kon­di­gen. Dit doet zij op alle moge­lijke manieren, in onze tijd ook via de nieuwe media. Mensen die in het chris­te­lijk geloof geïn­te­res­seerd zijn, verlangen vooral een ant­woord op de vraag: wat betekent het concreet voor mijn leven dat ik in Jezus geloof, hoop op de vrucht van Zijn kruis en Hem navolg door God en mede­mens lief te hebben? Door middel van het nieuwe video­ka­naal ‘Katho­liek Leven’ wil de Katho­lie­ke Kerk in Neder­land laten zien hoe we ons dage­lijks leven vorm kunnen geven vanuit geloof, hoop en liefde.”

Logo en naam

‘Leven’ is een werk­woord. Items op het video­ka­naal zullen laten zien hoe in­di­vi­duele personen katho­liek leven. ‘Leven’ is ook een zelf­stan­dig naam­woord. Zo zal het video­ka­naal ook het katho­lie­ke leven in beeld brengen in bij­voor­beeld reportages. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl