link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Welkom in Christus’ Kerk

Wie zijn wij?

Wij zijn twee kleine samen­wer­kende pa­ro­chies in de Krimpener­waard (en een stukje Al­blas­ser­waard) met een kerk in Haas­trecht en een kerk in Schoon­hoven. Wij willen ons laten in­spi­re­ren door het Evan­ge­lie en ons katho­lie­ke geloof. Als pa­ro­chie­ge­meen­schap proberen wij het Licht van Christus uit te dragen, met al onze beper­kingen en zwak­he­den.

Kerken in Haastrecht & Schoonhoven

Heeft u dat ook:

  • dat het leven voorbij vliegt
  • dat uw dagen over­vol zijn met duizend zaken die gere­geld moeten wor­den
  • dat alle ellende van de wereld binnen 24 uur uw huis­ka­mer binnen­komt
  • dat u soms denkt: waar leef ik nu eigen­lijk voor
  • dat u zich laat leven en u afvraagt of er niet méér is


Gelooft u het wel óf wilt u van tijd tot tijd samen met anderen met het geloof bezig zijn...

Maak kennis met onze Pa­ro­chie.
Wij nodigen u van Harte uit!

Waarom geloven?

Waarom geloven wij eigen­lijk en waarom willen wij samen Kerk zijn?
Het is niet moge­lijk om in deze fol­der deze vragen te be­ant­woor­den.
Mis­schien krijgt u door mee te doen een ant­woord op uw vragen.

Soms gaat men op zoek naar God. Het ini­tia­tief ligt dan bij hem of haar.
Men vraagt zich­zelf af: wil ik me wel of niet met Hem bezig hou­den.

Maar het is om­ge­keerd. God wil naar óns toe­ko­men.
Hij houdt van ons. Hij zoekt ons altijd weer op.

In Jezus zien we dat gebeuren.
Ook al was Hij niet welkom: Hij is toch geko­men.
Ook al geloof­den de mensen niet in Hem.
Hij heeft toch zijn leven aan ons willen geven.
Zijn liefde heeft hij laten zien tot op het kruis. Hij vergeeft ons.
Deze liefde is sterker dan de dood.
De Heer is verrezen. Hij geeft ons zijn liefde.

Willen wij ons voor Hem openen?
Willen wij horen over deze Blijde Bood­schap?

Hoe zit het dan met de Kerk ?
Als Kerk komen we samen.
Wij zijn door ons doopsel familie van God.
Wij proberen met elkaar ons geloof te beleven.
Daarom komen wij bijeen.
U bent van harte welkom.

Wat is er te doen?

We hebben het nodig om deze erva­ring met God op te doen.
Het moet ver­teld wor­den en mag in ons groeien.
Dat doen we door samen te komen in de kerk. Ook andere bij­een­komsten helpen ons.

De meest actuele in­for­ma­tie vindt u op deze web­si­te

Vieren

Centraal staat in onze kerk de vie­ring van de Eucha­ris­tie op zon­dag.
Dan vieren we de dag des Heren en de dag van Jezus’ ver­rij­ze­nis.
Hij breekt ons leven open naar een groter leven.
Er is meer dan alleen huisje, boompje beestje, hoe be­lang­rijk ook.

Vie­rin­gen en ac­ti­vi­teiten

Zondag­mor­gen
 ­ 9.00 uur in Schoon­hoven (er is regel­ma­tig kin­der­woord­dienst)
11.00 uur in Haas­trecht (er is crèche)

Door de week
Zie deze site voor de meest actuele in­for­ma­tie over vie­rin­gen, gebeds­bij­een­komsten en ac­ti­vi­teiten.

Zij gingen door met dage­lijks in de tempel
en in de huizen on­der­richt te geven en
de Blijde Bood­schap te ver­kon­di­gen,
dat Jezus de Messias is.

(Han­de­lin­gen 5, 42)

Contact

U kunt contact opnemen met pa­ro­chie­me­de­werkster Monique Stouthart:

Pa­ro­chie­blad ‘Samen ter Weghe’

Een be­lang­rijk com­mu­ni­ca­tie­mid­del in de pa­ro­chies is het pa­ro­chie­blad. Het verschijnt enkele malen per jaar en wordt thuis bezorgd of per mail verstuurd. Met Kerst­mis en Pasen verschijnt er een ‘Special’.
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl